ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2016): ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 2016 VOL.8 (ฉบับพิเศษ)

					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2016): ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 2016 VOL.8 (ฉบับพิเศษ)
เผยแพร่แล้ว: 04-09-2016

บทความวิจัย