ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรี โดยใช้คู่มือปฏิบัติการเรียนดนตรีไทยด้วยตนเอง เรื่องฆ้องวงใหญ่ สำหรับนิสิตชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้แต่ง

  • อภินันท์ จุลดิษฐ์

คำสำคัญ:

คู่มือ, การเรียนด้วยตนเอง, ฆ้องวงใหญ่, ดนตรีไทย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างคู่มือปฏิบัติการเรียน ดนตรีไทยด้วยตนเอง เรื่องฆ้องวงใหญ่ สำหรับนิสิตชมรมดนตรีไทยชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีคุณภาพประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะปฏิบัติก่อนและหลังเรียนดนตรีไทย โดยใช้คู่มือการปฏิบัติการเรียนดนตรีไทยด้วยตนเอง เรื่องฆ้องวงใหญ่ สำหรับนิสิตชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นิสิตชมรมดนตรีไทยชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จำนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบ

เจาะจง และใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ คู่มือปฏิบัติการเรียนดนตรีไทยด้วยตนเอง เรื่องฆ้องวงใหญ่ สำหรับนิสิตชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแบบประเมินทักษะปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) คู่มือปฏิบัติการเรียนดนตรีไทยด้วยตนเอง เรื่องฆ้องวงใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2) คะแนนทักษะปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่า คะแนนทักษะปฏิบัติก่อนเรียนด้วยคู่มือปฏิบัติการเรียนดนตรีไทยด้วยตนเองเรื่องฆ้องวงใหญ่มีนัยสำคัญที่ระดับ.05

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิดานันท์ มะลิทอง ,2543 เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ่นส่วน จำกัด อรุณการพิมพ์.
จินตนา ใบกาซูยี. มมป. การเขียนสื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น
เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. 2544. เพลงระนาดเอก หลักทฤษฎีสู่การปฏิบัติพร้อมบทบรรเลงเลือกสรร.
ขอนแก่น: สำนักพิมพ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นิรันดร์ ชื่นจรูญ. 25545 . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทปโทรทัศน์ที่มีการสรุป 2 รูปแบบ . วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุญเหลือ ทองเอี่ยม. 2530. การใช้สื่อการสอน. กรุงเทพฯ: บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
บุญเรียง ขจรศิลป์. 2543. วิธีวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: พี.เอ็น. การพิมพ์.
. 2549. สถิติวิจัย I. ภาควิชาการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พีเอส.พริ้นท์.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน. 2546. ทฤษฎีและหลักปฏิบัติดนตรีไทย และ พจนานุกรมดนตรีไทย กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน
2530. งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 19. กรุงเทพมหานคร: แอ๊สเสทการพิมพ์.
มานพ วิสุทธิแพทย์. 2533. ดนตรีไทยวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.
เยาวดี วิบูลย์ศรี. 2548. การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์. พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ. 2533. จิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
วิภาพร มาพบสุข. 2528.ม.ป.ป. จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
แวนด้า (นามแฝง). 2533. เทคนิคการพัฒนาความจำ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ บัต-เตอร์ฟลาย
สงัด ภูเขาทอง. 2539. การดนตรีไทยและทางเข้าสู่ดนตรีไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
เรือนแก้วการพิมพ์.
สวิต ทับทิมศรี. 2548. ดนตรีไทยภาคปฏิบัติ เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชุมทอง
พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

04-09-2019