การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2562-2564

ผู้แต่ง

  • นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา

คำสำคัญ:

แผนยุทธศาสตร์, โครงสร้างองค์กร, การบริหารทรัพยากรบุคคล, กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

บทคัดย่อ

                 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ ประกอบด้วย 1) เพื่อประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)  2) เพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์การและวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมตามภารกิจของกองทุนฯ  รวมถึงการพัฒนาแนวทาง  รูปแบบ และเครื่องมือสำหรับติดตาม  ประเมินผลบุคลากรของกองทุนฯ  3) เพื่อการกำหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางการทำงานของกองทุนฯ ตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562-2564  4) เพื่อบรรลุตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนที่กองทุนฯ มีต่อกระทรวงการคลัง ประจำปี 2561  และ 5) เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารเงินกองทุน เพื่อให้กระบวนการบริหารเงินกองทุนมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร และบุคลากรของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  รวมถึงการวิจัยเอกสาร ตำรา คู่มือ ผลงานวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

            ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ พบว่า

  1. การบริหารทรัพยากรของกองทุนฯ ที่ผ่านมา บุคลากรมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการตามภารกิจ รวมถึงการเรียนรู้ การถ่ายทอดและการถอดบทเรียนจากการทำงาน 
  2. มีการศึกษาโครงสร้างองค์การและการสำรวจความต้องการอัตรากำลังตามภารกิจของกองทุนฯ โดยแบ่งโครงสร้างองค์การเป็น 3 ส่วนงานกับอีก 1 ฝ่าย และ 1 งาน ประกอบด้วย 1) ส่วนจัดการรายได้  2) ส่วนจัดการกองทุน   3) ส่วนการเงินและบัญชีเงินกองทุน 
    4) ฝ่ายบริหารทั่วไป และ 5) งานตรวจสอบภายใน โดยต้องการอัตรากำลังที่เพิ่มขึ้นจำนวน 123 อัตรา จากเดิมซึ่งมีอยู่ 147 อัตรา
    รวมทั้งสิ้น 270 อัตรา เพื่อรองรับกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
  3. กปถ. ได้กำหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางการทำงานของกองทุนฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ “กองทุนมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น” ที่มุ่งเน้นการวัดและการประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารอัตรากำลัง และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญ
  4. กปถ. ได้ดำเนินการจัดให้มีปัจจัยพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามความคาดหวังที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การทำงานของกองทุนฯ และมีการจัดทำและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ซึ่งปรากฏผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมายมาก
  5. การกำหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปถ. ได้นำไปสู่การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารเงินกองทุน เพื่อให้กระบวนการบริหารเงินกองทุนมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

References
Bureau of research and development and Office of the Civil Service Commission. (2014). Report on the Civil Service Human Resource Management Status 2014. Bangkok: Office of the Civil Service Commission.
King Mongkut’s University of Technology Thonburi. (2015). The Revolving Fund Strategic Planning of Human Resource for the vehicle license plates’ preparation from 2016-2020. Bangkok: King Mongkut’s University of Technology Thonburi.
Management of Capital Circulation Act B.E. 2558. (2015, 25 September). Royal Thai Government Gazette. vol. 132. chapter 92A. pp. 1-11.
Ministerial Regulation Prescribing Demanded or Popular Registration Number for General Auction B.E. 2546 in Relation to Vehicle Act (no.12). Royal Thai Government Gazette. vol. 120. special chapter 306D. pp. 1-15.
Office of the Public Sector Development Commission. (2015). Prime Minister Quality Award 2015. Bangkok: Vision Print and Media Co., Ltd.
Personnel Division (Recruitment and Selection Subdivision). (2018, 5 September). Job description for the civil servant of the Office of Road Safety Fund in the Finance and Accounting Road Safety Fund Subdivision and related positions. (Mimeographed)
_________. (2018). Manpower planning for contract employee from non-budget cash balance of Road Safety Fund. (Kanokporn Promderm, Interpersonal Communication[Email.knp.m@hotmail.co.th], 16 October 2018). Regulations of the Office of the Prime Minister on Establishment Request, Operations, and Performance Evaluation of Revolving Fund B.E. 2557. (2014, 23 September). Royal Thai Government Gazette. vol. 131. special chapter 187D. pp. 1-10.
Revolving Fund Management Policy Committee. (2016). Revolving Fund Management Policy Committee Announcement about criterion, procedure, condition, and performance report of revolving fund 2016. (Mimeographed)
_________. (2017, 25 August). Official document of Revolving Fund Management Policy Committee Announcement about Personal Administration Standards of Revolving Fund. No. กค 0406.2/ว325. (Mimeographed)
_________. Financial Standard, Procurement, Procurement Management, Accounting, Financial Statement, and Internal Audit of Revolving Fund. (2017, 27 November). Royal Thai Government Gazette. vol. 134. special chapter 292D. pp. 36-39.
Road Safety Fund. (2017). Road Safety Fund Strategic Planning from 2014 – 2018 (revised version 2017). (Mimeographed)
_________. (2017). Annual report 2017. Bangkok: Road Safety Fund.TRIS Corporation Limited. (2018). The Performance Evaluation Report for Revolving Fund 2018. (Mimeographed).Vehicle Act. (1979, 12 May). Royal Thai Government Gazette. vol. 96. chapter 77. pp. 22-62.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

12/30/2019