กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ธรรมาภิบาล และการแก้ไขปัญหาชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านคลองคู อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • วัลลภัช สุขสวัสดิ์
  • ปริญญา สร้อยทอง
  • สุทธิชัย ยังสุข

คำสำคัญ:

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ, ธรรมาภิบาล, การแก้ไขปัญหาชุมชน

บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการบริการสาธารณะในชุมชนโดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและธรรมาภิบาล โดยนำเครื่องมือที่ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและหลักธรรมาภิบาลจำนวนสี่เครื่องมือมาใช้ และกำหนดให้ใช้ในขั้นตอนที่แตกต่างกัน ได้แก่ แบบประเมินความไม่พึงพอใจในบริการสาธารณะ บัตรคะแนนประชาชน การเรียนรู้การใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าความถี่และการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัยโดยการตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือการวิจัย ผลการศึกษาพบว่าปัญหาสำคัญที่ชุมชนต้องการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนได้แก่ ปัญหาการขับขี่จักรยานยนต์ของวัยรุ่นในยามวิกาลที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นและปัญหายาเสพติดในชุมชน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทำโดยการอภิปรายให้ได้ฉันทามติและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากงานวิจัยคือการเสนอให้ภาครัฐนำเครื่องมือการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

References
Agere, S. (2000). Promoting Good Governance: Principles, Practices and Perspectives
(Vol. 11): Commonwealth Secretariat.
Björkman, M., & Svensson, J. (2009). Power to the People: Evidence from a Randomized Field Experiment on Community-Based Monitoring in Uganda. The Quarterly Journal of Economics, 124(2), 735-769.
Bowornwathana, B. (2000). Governance Reform in Thailand: Questionable Assumptions, Uncertain Outcomes. Governance, 13(3), 393-408.
Dryzek, J. S. (2002). Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, critics, contestations: Oxford University Press on Demand.
Freeman, S. (2000). Deliberative Democracy: A Sympathetic Comment. Philosophy & Public Affairs, 29(4), 371-418.
Graham, J., Plumptre, T. W., & Amos, B. (2003). Principles for Good Governance in the 21st century: Institute on governance Ottawa.
Gutmann, A., & Thompson, D. (2009). Why Deliberative Democracy? : Princeton University Press.
Inayatullah, S. (2006). Anticipatory Action Learning: Theory and Practice. Futures, 38(6), 656-666.
Johnson, P. (2004). Analytic Induction. Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research, 165, 179.
Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2013). The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research: Springer Science & Business Media.
Lockwood, M. (2010). Good Governance for Terrestrial Protected Areas: A Framework, Principles and Performance Outcomes. Journal of Environmental Management, 91(3), 754-766.
Rodgers, D. T. (2001). Stories, Games, and Deliberative Democracy. The Journal of American History, 88(2), 444-452.
Sanchez Betancourt, D. & Vivier, E. (2019) Action and Community-Based Research: Improving Local Governance Practices Through the Community Scorecard. In: Laher, S., Fynn, A. & Kramer, S. (eds). Transforming Research Methods in the Social Sciences: Case Studies from South Africa. Johannesburg: Wits University Press. 375-391.
Van Doeveren, V. (2011). Rethinking Good Governance: Identifying Common Principles. Public Integrity, 13(4), 301-318.
Warren, M. E. (1996). Deliberative Democracy and Authority. The American Political Science Review, 90(1), 46-60.
Weithman, P. J. (1995). Contractualist Liberalism and Deliberative Democracy. Philosophy & Public Affairs, 24(4), 314-343.
Krongkamol S. (2006). The Role of Subdistrict Administrative Organizations in Environment and Health Promotion within the Community : a Case Study of Thapho Municipality. Public Administration, Naresuan University.
Tossapol J. (2009). State, Problems and Needs to Solve Basic Needs for Community Development Planning Around Naresuan University, Tha Pho Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province. (Public Administration), Naresuan University.
Parinya S.& Somsak S. (2012). A Study of Good Municipality Management in Thailand. Journal of Research for Development (Humanities and Social Sciences), 5(1), 91-100.
Panya Chayajindawong and Ratchanee Pootrakul. (2001). Good Governance and Thai Society. Excutive Journal, 21(2), 28-32.
Sathithorn T. & Wichuda S. (2014). Public policy Development Through the Process of Deliberative Democracy: Some Concepts, Forms and Observations. Journal of New Management, 12(2), 1-14.
Sathithorn T. (2016). Deliberative democracy Bangkok : King Prajadhipok's Institute
Suchada R. (2002). Action learning: Bangkok : Office of the Civil Service Commission.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

12/31/2019