ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของกำลังพล กรมทหารพรานที่ 42 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • กัลยกร สังขชาติ
  • ขันทอง ใจดี
  • วันจักร น้อยจันทร์

DOI:

https://doi.org/10.53848/irdssru.v11i2.233394

คำสำคัญ:

ความผูกพันองค์การ, กำลังพล, กรมทหารพรานที่ 42, จังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ

                      การวิจัยนี้ ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ พร้อมกับเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ กำลังพลกรมทหารพรานที่ 42 โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ กำลังพลกรมหทารพรานที่ 42 จำนวน 315 นาย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ค่าการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมการการถดถอยของพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า กำลังพลมีระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก ( ) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับชั้นยศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา และ ตำแหน่งสายงาน ที่ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่างกัน ขณะที่ผลการวิเคราะห์สมการการถดถอยพหุคูณ ชี้ปัจจัยลักษณะงาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ความสำเร็จในงาน ความรับผิดชอบ มีผลต่อความผูกพันองค์การ คิดเป็นร้อยละ 59.0

References

References
Limtrakoolthai. S. (2018). The factors affecting organizational commitment of teachers in private school. Veridian E-Journal, Silpakorn University. Vol 11 No 3 (2018).
Ninlawan. W. (2011). Organizational Commitment of Teacher and Educational Personnel at Suratthani Vocational College inSurat Thani. Rajamangala University of Technology Thanyaburi.
Kantha. P. (2018). Factors Affecting Organizational Commitment of the Livestock Provincial Administration Officers in Regional. Office of Regional Livestock 4.
Praneeprompong. P. (2016). Human Resource Staff Commitment at The Harng Central Department Store Company Limited. Thammasat University.
Pratad. Kh. (2011). Quality of Working Life and Organization Commitment of Supporting Staff: A Case Study of Offices of Public Prosecution Songkhla Province. Thaksin University.
Junphen. S. (2014). Organizational Commitment of the Officials at the Community Organizations Development Institute (Public Organization). National Institute of Development Administration.
Jongmunwai. Ph. (2011). Factors Related to the Organizational Commitment of the Police in Special Training Division, Border Patrol Police Bureau. Sukhothai Thammathirat Open University.
Wongnitikorn, Ph. (2016). Organizational Commitment of personnel. Suan Dusit Graduate School Academic Journal. Vol 12 No 3 (2016) pp. 97-112
Rattanatham. W. (2016). Factors affecting organizational commitment of professional personnel: A case study of Chonburi Hospital. Chonburi Hospital Journal. Vol 42 No 3 (2017) pp. 197-204
Butnamphet, S. (2013). Factors associated with employee engagement toward organization at the quality wire CO., LTD. Bachelor of Business Administration Program in Business Administration. Valaya Alongkorn Review.
Penkol, Ch. (2016). Organizational commitment of police officers in the foreign affairs division,royal Thai police. VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science. Vol.11 No 2 (2016) pp. 103-115
KeeratiWinidkun. Ph. (2013). Factors Influencing Organization Commitment of Suan Dusit Rajabhat University Personnel. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences. Vol.6 No 2 (2010) pp. 73-83
Nathong Th. (2013). Factors Affecting the Organizational Commitment of the Personnel in Governmnet Savings Bank Regional 5. Graduate School Rights Reserved.
Saporn, P. (2018). The relationship of commissioned police officer at Nakonbangpat policestation, Bangkok. Faculty of Humanities and Social Sciences. Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok.
Internal Security Operations Command. (2017). Understanding operations with people Guide. Bangkok.
Chawana, S. (2007). Soldiers and Solutions to unrest problem in the three southern border provinces. Faculty of Political Science. Thammasat University.
Sawasrut, N. (2014). A model of duty potentiality development for scout voluntary soldiers in three southern border provinces in line with the principle of buddhadhamma. Doctor of Program in Public Administration. Chulalongkorn University.
Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The Measurement of Organizational Commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247
Hwarnpech, V. (2000). Production Planning and Control. 3rd ed. Bangkok. Faculty of Industrial Technology. Phranakhon Rajabhat University.
Buapeng. P. (2011). Factors Affecting Organizational Commitment of Employee of Daikin Industries Thailand., Ltd. Rajamangala University of Technology Thanyaburi.
Steers, R.M., & Porter, L.W. (1979). “Motivation and work behavior”. New York: Mcgraw-Hill.
Ranger Regiment (Unit 42). (2018, October). History of the Ranger Regiment (Unit 42).
Ranger Regiment (Unit 46). (2019). :/http://www.blackwarrior46.com.
Hackman, J.R., & Oldham, G.R. (1980). Work redesign. Massachusette: Addison-Wesley.
Kruoong. (Herzberg Two – Factor Theory). :/http://kruoong.blogspot.com/p/blog-page.html.
Maslow, A. H. (1987). Motivation and Personality (3rd ed., revised by R. Frager, J. Fadiman, C. McReynolds, & R. Cox), New York: Harper & Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2019

How to Cite

สังขชาติ ก., ใจดี ข., & น้อยจันทร์ ว. (2019). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของกำลังพล กรมทหารพรานที่ 42 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 11(2). https://doi.org/10.53848/irdssru.v11i2.233394