คุณค่าและคุณประโยชน์ของการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ

ผู้แต่ง

  • ภัทราภรณ์ จุมพรหม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

DOI:

https://doi.org/10.53848/irdssru.v14i1.253252

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์สถานการณ์, กลยุทธ์องค์การ, คุณค่า, คุณประโยชน์

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งนำเสนอถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ รวมทั้งความหมาย องค์ประกอบ ตัวแบบ เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและตัวอย่างประกอบจากกรณีศึกษา: เอไอเอสกับการเป็นผู้นำแห่งการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Life Service Provider) ของประเทศไทย ผู้ประกอบการธุรกิจเครือข่ายไร้สายชั้นนำของประเทศที่ได้รับคุณค่าจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทำให้การกำหนดทิศทางขององค์การมีความแม่นยำ สร้างความมุ่งมั่นและความพยายามในการทำงานร่วมกันของพนักงาน ทราบสถานะขององค์การและสามารถกำหนดทิศทางขององค์การสอดคล้องกับกลยุทธ์ในระยะยาว และยังได้รับคุณประโยชน์ คือ การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด มีความเป็นธรรม สร้างพลังในการทำงาน และเกิดความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เพื่อให้เห็นภาพของความสำคัญกับกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อนำไปสู่กำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ขององค์การได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

References

Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of American Enterprise. Boston: MIT Press.

Child, J. (1972). Organizational Structure, Environment, and Performance: The Role of Strategic Choice. Sociology, 6, 2-22. doi:10.1177/003803857200600101

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harword business reviews, 1-13.

Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2017). Blue Ocean Strategy. Harvard Business Review Press.

Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. New York: Free Press.

Office Thai The Royal Society. (2020). The Royal Academy Dictionary B.E. 2012. Retrieved from http://www.royin.go.th/dic tionary/index.php (In Thai)

Preeyakorn, P. (2019). Strategic planning:Concepts and practical appro-aches. (21st ed.). Bangkok: Sematham publisher (In Thai).

The Securities and Exchange Commis-sion Thailand. (2020). Annual Registration Statements of AIS. Retrieved from https://market.sec.or.th/public/idisc/thViewmore/fsr561?uniqueIDReference=0000000807&searchSymbol=ADVANC

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2022

How to Cite

จุมพรหม ภ. (2022). คุณค่าและคุณประโยชน์ของการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ . วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 14(1), 103–116. https://doi.org/10.53848/irdssru.v14i1.253252