ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านแม่คำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Authors

  • นางสาวกนกลักษณ์ เตชะ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา
  • ดร.ประเวศ เวชชะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ดร.สุวดี อุปปินใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินการการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำ เนินการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามระดับคุณภาพแบบมาตรประมาณค่า เก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง จำนวน 6 ฉบับ ประชากรที่ใช้คือ ผู้บริหาร 1 คน ครู จำนวน 5 คน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 2) ศึกษาเหตุและปัจจัยที่สำคัญต่อคุณภาพของการ
ดำเนินการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้
ประเด็นการสนทนากลุ่ม เป็นเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์
เนื้อหาสำคัญถอดมาเป็นแผนผังก้างปลา 3) เสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริม การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ประเด็นการสนทนากลุ่ม เป็น
เครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์เนื้อหาสำคัญ พร้อมกับสรุปเป็น
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
ผลจากการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารจัดการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) โดยภาพรวมความคิดเห็นมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง เหตุและปัจจัยสำคัญที่มีผล
ต่อการบริหารจัดการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) พบว่าเหตุและปัจจัยที่สนับสนุน

คือ ผู้บริหารอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี ผู้บริหารให้ครูเข้ารับ
การอบรม ครูให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการรวมถึงมี
งบประมาณที่เพียงพอ เหตุและปัจจัยที่ฉุดรั้งคือ ผู้บริหารขาดการส่งเสริมในเรื่องของแรงจูงใจ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ครูยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติงาน ครูมีภาระงานมาก แผนการ
ปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมชัดเจน รวมถึงการนิเทศไม่สม่ำเสมอ และไม่มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) โดยพัฒนาการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบควบคุม
นิเทศติดตามการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และกำหนดโครงสร้างการบริหารการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานโดยเสริมสร้างสวัสดิการและขวัญกำลังใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยหลักการแบบมีส่วนร่วม การกำหนดทิศทางและ
กลยุทธ์การดำเนินการ ศึกษาศักยภาพของโรงเรียน กำหนดยุทธศาสตร์ของโรงเรียน และ
กำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

Author Biographies

นางสาวกนกลักษณ์ เตชะ, นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา

ดร.ประเวศ เวชชะ, อาจารย์ประจำสาขาวิชาการการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดร.สุวดี อุปปินใจ, อาจารย์ประจำสาขาวิชาการการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Downloads

Published

2021-07-06

Issue

Section

บทความวิจัย