Archives

 • January - April
  Vol. 9 No. 1 (2567)

 • September - December
  Vol. 8 No. 3 (2566)

 • May - August
  Vol. 8 No. 2 (2566)

 • September - December
  Vol. 7 No. 3 (2565)

 • January - April
  Vol. 8 No. 1 (2566)

 • May - August
  Vol. 7 No. 2 (2565)

 • September - December
  Vol. 6 No. 3 (2564)

 • May - August
  Vol. 6 No. 2 (2564)

 • January - April
  Vol. 7 No. 1 (2565)

 • January-April
  Vol. 6 No. 1 (2564)

 • พฤษภาคม - สิงหาคม
  Vol. 1 No. 2 (2559)

  วารสารครุศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฉบับนี้ เป็นฉบับประจําปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เนื้อหาสาระของบทความยังคงเนื้อหาสาระทีเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาสังคมในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัย ประกอบบทความวิชาการ จํานวน 13 เรื่อง ซึ่ง
  อุดมด้วยองค์ความรู้ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและเป็นตามสิ่งที่เราทุกคนปรารถนาร่วมกัน

  เคยถามว่าการศึกษาใยไม่เป็น...ดังที่หวัง
  เพื่อนร่วมชีวิต บอกว่า สักวันหนึ่งต้องเป็น...ดังที่หวัง
  หลายคน...ผิดหวัง หลายคน...สิ้นหวัง
  หลายคน...ไม่มีโอกาสทํา...สิ่งที่หวัง
  วันนี้...เราคือตัวแทน...แห่งความหวัง
  เรา คือ...ความหวัง...ของแผ่นดิน

  กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์วิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้อ่านทุกท่านและเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของชาติ และขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสารครุศาสตร์วิชาการมาอย่างต่อเนื่อง