Vol. 1 No. 2 (2559): พฤษภาคม - สิงหาคม

					View Vol. 1 No. 2 (2559): พฤษภาคม - สิงหาคม

วารสารครุศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฉบับนี้ เป็นฉบับประจําปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เนื้อหาสาระของบทความยังคงเนื้อหาสาระทีเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาสังคมในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัย ประกอบบทความวิชาการ จํานวน 13 เรื่อง ซึ่ง
อุดมด้วยองค์ความรู้ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและเป็นตามสิ่งที่เราทุกคนปรารถนาร่วมกัน

เคยถามว่าการศึกษาใยไม่เป็น...ดังที่หวัง
เพื่อนร่วมชีวิต บอกว่า สักวันหนึ่งต้องเป็น...ดังที่หวัง
หลายคน...ผิดหวัง หลายคน...สิ้นหวัง
หลายคน...ไม่มีโอกาสทํา...สิ่งที่หวัง
วันนี้...เราคือตัวแทน...แห่งความหวัง
เรา คือ...ความหวัง...ของแผ่นดิน

กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์วิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้อ่านทุกท่านและเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของชาติ และขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสารครุศาสตร์วิชาการมาอย่างต่อเนื่อง

Published: 2021-07-10

Full Issue

บทความวิจัย