แนวทางในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนานวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3

Authors

  • จตุพล โนมณี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา
  • ดร.สุวดี อุปปินใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อริยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Keywords:

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม, การพัฒนานวัตกรรม, การจัดการเรียนรู้

Abstract

The aims of this study were 1) to examine the current and desirable circumstance in the participatory administration for development of learning management innovation for students at Municipality 3 School Srisaimoon and 2) to develop the participatory administration guidelines for the development of learning management innovation for students at Municipality 3 School Srisaimoon. The population was 3 2 educational stakeholders. The research instruments were questionnaire examining the current and desirable circumstance in the participatory administration for learning management innovation for students at Municipality 3 School and structured interview. The statistics for data analysis were percentage and Priority Need Index (PNI). The results showed that: Part 1 : The current and desirable circumstance for participatory administration for learning management innovation for students Municipality 3 School In overall, the Priority Need Index (PNI) analysis of the current and desirable circumstance revealed that the PNIs for Co-Planning, Co-Implementation, Co-Evaluation , and Shared Benefits were .73, 1.13, 1.21 and 1.17 respectively Part 2 : The participatory administration guidelines for the development of learning management for students at Municipality 3 School Srisaimoon. The results indicated that the school had co-planning for data collection about problems, problems and obstacles analysis of the past operation, and sectioning the related group for co-planning and co-implementation. The school should draw participation from scholars and experts in every step of the development of learning management innovation for students. The stakeholders can then earn the shared benefits evolved from the participatory administration in the development of learning management innovation for students at Municipality 3 School Srisaimoon.

Author Biographies

จตุพล โนมณี, นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา

ดร.สุวดี อุปปินใจ, อาจารย์ประจำสาขาวิชาการการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อริยา, อาจารย์ประจำสาขาวิชาการการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

References

ทิศนา แขมณี. (2560). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ทมีี่ประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 21). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต. (2550). การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม: ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการ. กรุงเทพมหานคร: บุ๊ค พริ้นท์.

โศภิดา คล้ายหนองสรวง. (2558). การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี.

สุคนธ์ สินธพานนท์. (2561). นวัตกรรมกรเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง.

เสาวนีย์ เดือนเด่น และคณะ. (2558). การมีส่วนร่วมในการทำงานของบุคลากร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

อดุลย์ วรรณคำ. (2552). การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมทเี่ อื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

Downloads

Published

2021-07-07

Issue

Section

บทความวิจัย