The Management Guidelines to Enhance Teachers' Happiness at Work Ban Arunothai School Chiang Mai Province

Authors

  • Yatichon Buasom Faculty of Education. Chiang Rai Rajabhat University.
  • Pairop Rattanachuwong Chiang Rai Rajabhat University
  • Prawet Wetcha Chiang Rai Rajabhat University

Keywords:

The Guidelines Management Approach, Enhance Happiness at Work of Teachers, Ban Arunothai School

Abstract

The objectives of the research were 1) To investigate the administration to enhance a happiness at work of primary teachers. 2) To investigate the factors that enhance the administration of happiness at work of primary teachers. 3) To provide the future plan of school administration enhance a happiness at work of primary teachers. and 4) To examine the management approach to enhance happiness at work in Ban Arunothai school, Chiang mai. The sample was 106 teachers of Ban Arunothai school, Chiang mai. There are
5 informational interviews which are the director of primary school, Chiang mai Primary Educational Service Area Office 3. The data were collected by questionnaire, interview and focus group. The instruments were questionnaires and interviews. The questionnaire data were analyzed by mean and standard deviation, while content analysis was used for the interview data. The findings are as follows;
1. Management conditions to enhance teachers' happiness at work overview of all aspects It's at a very good level. 2. The supporting factors to enhance the happiness at work; First, being supportive, open-minded and kind toward teachers to encourage them to succeed at work. Second, support a new technology and budget in the working process to help in complex tasks. Last, maintain the building.  The hindering factors; First, the uncoordinated and bad relationships in the working place. Second, being unfair and uncertain. Last, restriction of the rural location. 3. The future plan of management approaches to enhance happiness at work; First, enhance supporting and fairness in the working place so that it makes a good environment, comfortable workplace and good relationship among teachers. 4. The Guidelines management approach to enhance happiness at work of teachers in Ban Arunothai school, Chiang mai. must promote collaboration, make a school’s plan and make a plan of the budget.

Author Biographies

Yatichon Buasom, Faculty of Education. Chiang Rai Rajabhat University.

Master of Education (Educational Administration) Faculty of Education. Chiang Rai Rajabhat University. (2022)

Pairop Rattanachuwong, Chiang Rai Rajabhat University

Assistant Professor in Master of Education (Educational Administration) Faculty of Education. Chiang Rai Rajabhat University. (Advisor).

Prawet Wetcha, Chiang Rai Rajabhat University

Associate Professor in Master of Education (Educational Administration) Faculty of Education. Chiang Rai Rajabhat University. (Co Advisor)

References

กรมสุขภาพจิต. (2554). มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

กษมา ช่วยยิ้ม. (2563). การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขในการทำงานของผู้บริหารและครู ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 (งานวิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

ขวัญเมือง แก้วดำเกิง. (2556). ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy Workplace. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

จินดารัตน์ โพธิ์นอก. (2561). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์. สืบค้น 20 ธันวาคม 2565, จาก www.academia.edu/8634471/CreativeLeadership_ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์.

จุฑามาศ แก้วพิจิตร. (2556). สู่องค์กรแห่งความสุข 123. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace Center).

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. (2556). การพัฒนาความคิด. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: 1991 เทคนิคพริ้นติ้ง.

ประเวศ เวชชะ. (2559). การบริหารหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้. (พิมพ์ครั้งที่ 3). เชียงราย: ร้านปี้แอนด์น้อง.

พัชรา เดชโฮม. (2563). ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

พุธรัตน์ เจริญสุข. (2559). ข้อปัญหาของการจัดการศึกษาในระบบไทย. สืบค้น 20 ธันวาคม 2565, จาก www.legal.sru.ac.th/5-issues-of-education-management-in-the-thai-system.

ไพรภ รัตนชูวงศ์. (2564). กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

เมธาพร ผังลักษณ์. (2559). ความสุขในการทำงานของครูในอำเภอเมืองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. (งานวิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

รุจิเลข เลขะวงศ์. (2539). วิธีการทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต. กรุงเทพฯ: สำนักงานพิมพ์ เดอะบอสส์.

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย. (2564). รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564. เชียงใหม่: โรงเรียนบ้านอรุโณทัย.

ลิลิต วรวุฒิสุนทร. (2558). ปัญหาอมตะครูไทย เร่งแก้ก่อนการศึกษาดำดิ่ง. สืบค้น 20 ธันวาคม 2565, จาก www.posttoday.com/politic/report/341473.

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (2552). ข่าวประกันคุณภาพการศึกษาพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 9(198),

สถาพร พฤฑฒิกุล. (2557). ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก(รายงานการวิจัย). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา

สมพงษ์ จิตระดับ. (2558). วอนเห็นใจครูทำงานไม่มีความสุข. สืบค้น 20 ธันวาคม 2565, จาก www.kroobannok.com/73674.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนทางการสร้างเสริมสุขภาพ. (2556). มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนทางการสร้างเสริมสุขภาพ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3. (2565). แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565. เชียงใหม่: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3. (2565). รายงานการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3. เชียงใหม่: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3.

อธิคุณ สินธนาปัญญา. (2557). การบริหารความสุขในสถานศึกษา. (งานวิทยานิพนธ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ.

อัชฌา ชื่นบุญ. (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 4 (พิเศษ), 13.

อุทัยวรรณ ศรีรัตน์. (2562). การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย. (การศึกษาอิสระมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Kim, Gwang – Jo. (2016). Happy Schools a Framework for Learner Well – being in the Asia - Pacific. France: The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.

Kjerulf, Alexander. (2007). Praise for Happy Hour is 9 to 5. Saint Petersburg: Alexander.

Likert, Rensis. (1961). New Pattern of Management. New York: McGraw-Hill.

Manion, Jo. (2003). Joy at Work: Creating a Positive Work Place. Journal of Nursing Administration, 33, 12.

Maslow, Abraham H. (1946). Motivation and Personality. New York: Harper & Brothers.

World Health Organization. (2010). WHO Healthy Workplace Framework and Model : Background and Supporting Literature and Practices. Switzerland: World Health Organization.

Downloads

Published

2024-01-28

Issue

Section

บทความวิจัย