Association of law enforcement measures and youth alcohol drinking: Data from Smoking and Alcohol Drinking Behavior Survey Project, National Statistical Office, a case study of Bangkok Metropolitan area

  • ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
  • นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
Keywords: law enforcement measures, youth and alcohol, alcohol drinking

Abstract

This research aimed to study the association of alcohol control enforcement and youth alcohol drinking frequency, a case study for Bangkok Metropolitan Area in 2017. Secondary data of youth aged 19 or younger, from Smoking and Alcohol Drinking Behaviour Survey, National Statistical Office, was analyzed.  Statistics used in data analysis included descriptive statistics, percentage, Pearson correlation, and Ordinal regression.

Results indicated that 86.2 percent of young people never drink alcohol in their lives.  Drinking increased as they became older, with more expenses for alcoholic beverages respectively. Results of hierarchical regression test showed that the frequency of drinking in the past 30 days of youth in Bangkok, had 3 thresholds of drinking: ever drink but not during the past 30 days, drinking every other day, and drinking 1-2 days per week.  Frequencies of youth drinking during the past 30 days had the coefficients of various factors as followed: age factor ( 0.396), male (1.690), seeing or hearing alcohol advertising (0.127), regularly ever drink before or while driving a car or motorcycle (2.221), drinking while driving sometimes (0.802), never drink while driving (0.421), buying alcohol during the time not allowed by the law (alcohol can be sold from 11:00 am - 2:00 pm, and 5:00 - 12:00 pm) during the past 12 months before the interview date ( -0.572)

Recommendations for controlling youths’ alcohol consumption are to implement European and the United States’ enforcement as discussed. Using law enforcement tools, especially by using those who have youthful faces to buy alcoholic beverages in grocery stores, where most young people frequent the places.  Also, specifying the time of selling and strictly enforcing laws.  Strictly enforcing measures to sell alcoholic beverages, permits, and minimum legal drinking age.  Alcohol level check points for drunk driving, such as in this survey, which 100% of young people who were drivers, had never received an alcohol test at all.  Moreover, legal measures for advertisement of alcoholic beverages must be enforced strictly, to prevent sales promotion.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สำหรับวัยทำงาน 2558. available at website www.hed.go.th/linkhed/file/259+&cd=4&hl=th&ct=clnk&gl=th

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ available at website https://www.posttoday.com/politic/news/377902

จุรีย์ อุสาหะ, พลเทพ วิจิตรคุณากร, ดาริกา ใสงาม, นันท์นภัส พรุเพชรแก้ว, อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว, กนิษฐา ไทยกล้า, ชนัฐ เกิดประดับ และอธิบ ตันอารีย์. ข้อเท็จจริงและตัวเลข: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย. รายงาน : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) พฤศจิกายน 2559.

ทักษพล ธรรมรังสี. สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย. รายงานวิจัย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. 2556.

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. (2561,พฤศจิกายน). การประชุมสุราระดับชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th National Alcohol Conference) วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ เซ็นจูรีพาร์ค.

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551. รายงานวิจัย : นนทบุรี. 2553.

สำนักแผนภาษีกรมสรรพสามิต. สถิติรายได้จากกรมสรรพสามิต. available at website https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjy3/~edisp/uatucm267606.pdf

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย (2561) สถิติร้านที่กระทำผิดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 46/2559 มปท. (เอกสารภายใน) กรุงเทพมหานคร.

Addiction Center. Widespread Underage Drinking. available at website https://www.addictioncenter.com/teenage-drug-abuse/underage-drinking/


Anderson P., Chisholm D. & Fuhr D. (2009). Effectiveness and cost-effectiveness of policies and programmes to reduce the harm caused by alcohol. Lancet, 373, 2234-2246.

Babor, T., Caetano, R., Casswell, S., et al. (2010). Alcohol: No Ordinary Commodity - Research and Public Policy. New York, NY: Oxford University Press.

Fell JC, Scherer M, Thomas S, Voas RB1.(2016) Assessing the Impact of Twenty Underage Drinking Laws. J Stud Alcohol Drugs. Mar;77(2):249-60.

Gosselt, J., Hoof, J. van, Jong, M. de, Prinsen, S. (2007). Mystery shopping and alcohol sales: do supermarkets and liquor stores sell alcohol to underage customers? Journal of Adolescent Health, 41, 302-308.

Jones, R.K., and Lacey, J.H. (2001). Alcohol and Highway Safety 2001: A Review of the State of Knowledge. DOT Pub. No. HS–809–383. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration, 2001. Available online at: http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/research/AlcoholHighway.

Mulder J. and J. de Greeff (July 2013). Eyes on Ages. A research on alcohol age limit policies in European Member States. Legislation, enforcement and research. Dutch Institute for Alcohol Policy (STAP) หน้า 12-13 available at website https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/alcohol/docs/eyes_on_ages_report_en.pdf

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). Underage drinking: Why do adolescents drink, what are the risks, and how can underage drinking be prevented? Alcohol Alert, No. 67. Rockville, MD: NIAAA, January 2006. Available at: http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/AA67/AA67.htm. Accessed 1/20/17.

NHS Scotland (2012). An evaluation of the implementation of, and compliance with, the objectives of the Licensing (Scotland) Act 2005, http://www.healthscotland.com/documents/5989.aspx

Rogne, F. (2010) Compliance with age limits. Presentation at the alcohol and health forum Nov. 2010 in Brussels.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). (2015). National Survey on Drug Use and Health (NSDUH). Table 2.19B: Alcohol Use in Lifetime, Past Year, and Past Month, by Detailed Age Category: Percentages, 2014 and 2015. Rockville, MD: SAMHSA, 2016. Available at: http://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/NSDUH-DetTabs-2015/NSDUH-DetTabs-2015/NSDUH-DetTabs-2015.htm#tab2-19b. Accessed 1/20/17.

Vihmo J., Österberg, E. (2011). Information on the Nordic alcohol market 2011. Helsinki: Alko.

Wagenaar, A. (2011). Presentation at the first European conference on alcohol law enforcement. Rotterdam: Netherlands

Wagenaar, A.C., Toomey, T.L. & Erickson, D.J. (2005). Complying With the Minimum Drinking Age: Effects of Enforcement and Training interventions. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 29 (2), 255-262.

Wallin, E., Lindewald, B. & Andreasson, S. (2004). Institutionalization of a community action program targeting licensed premises in Stockholm, Sweden. Evaluation Review, 28, 396-419.

Wallin, E., Norström, T. & Andreasson, S. (2003). Alcohol prevention targeting licensed premises: A study of effects on violence. Journal of studies on alcohol, 64, 270-277

World Health Organization. Global status report on alcohol and health 2018. available at website http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/
Published
2019-01-16
How to Cite
พฤฒิภิญโญฉ., & ศิริโชติรัตน์น. (2019). Association of law enforcement measures and youth alcohol drinking: Data from Smoking and Alcohol Drinking Behavior Survey Project, National Statistical Office, a case study of Bangkok Metropolitan area. Public Health Policy and Laws Journal, 5(1), 85-102. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/journal_law/article/view/188743
Section
Original Article