Secondhand smoke: health impact and control measures

Authors

  • Bunliang Suphim คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • Lecture, Phasit Sirited Department of Public Health, Faculty of Nursing Science and Allied Health, Phetchaburi Rajabhat University
  • Lecture, Sitthisak Tikham Department of Applied Thai Traditional Medicine, Faculty of Public Health, Naresuan University

Keywords:

secondhand smoking, health impact, control measures

Abstract

Secondhand smoke is one of the most silent dangers to the health of both smokers and non-smokers nowadays. This article aimed to present the health impact and control measures of secondhand smoke, including information about; 1) the concept of secondhand smoke, 2) the health impact of secondhand smoke, and 3) control measure of secondhand smoke. Secondhand smoke is defined as substances generated by the smoke from the burning tip of cigarettes, which did not get into the body of the smoker. It is defined as substance generated by the smoker’s inhaled and exhaled. Secondhand smoke consists of many chemical substances such as ammonia, benzene, nicotine, carbon monoxide, and carcinogens for humans. People can be exposed to secondhand smoke from the smoke that is contaminated on surfaces of various objects in the environment and in the air. Long-term exposure to secondhand smoke would cause health impact consequences. Information on secondhand smoke should be provided for the public, and active control measures should be implemented. This will create the understanding and awareness about the health impact of secondhand smoke to increase people’s health literacy. That may lead to a reduction and cessation of smoking.  As a result, this would have a positive effect on the health of both smokers and non-smokers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงสาธารณสุข. (2561). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561. ค้นเมื่อ 1 มกราคม 2564, จาก https://ddc.moph.go.th/law.php?law=2

กระทรวงสาธารณสุข. (2560). พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560. ค้นเมื่อ 1 มกราคม 2564, จาก https://ddc.moph.go.th/law.php?law=2

พีรยา สุธีรางกูร และกัลยา ศารทูลทัต. (2564). การรับสัมผัสบุหรี่มือสอง การติดนิโคติน และการสนับสนุนให้เป็น มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ของนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 15(1), 205 – 217.

ไพฑูรย์ สอนทน และอัมพร สอนทน. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสัมผัสบุหรี่มือสองในบ้านระหว่างตั้งครรภ์ ของหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดเพชรบูรณ์. Thai Journal of Public Health, 49(3), 350 – 362.

อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์, ศวรรยา เลาหประภานนท์, และประเสริฐ มากแก้ว. (2561). บุหรี่มือสาม : เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ไม่ดับไป. วารสารพิษวิทยาไทย, 33(2), 95 – 110.

Abu-Baker, N. N., Al-Jarrah, E. A., & Suliman, M. (2020). Second-hand smoke exposure among coronary heart disease patients. Journal of multidisciplinary healthcare, 13, 109–116.

Banderali, G., Martelli, A., Landi, M., Moretti, F., Betti, F., Radaelli, G., Lassandro, C., & Verduci, E. (2015). Short and long term health effects of parental tobacco smoking during pregnancy and lactation: a descriptive review. Journal of translational medicine, 13, 327.

Becher, H., Belau, M., Winkler, V., & Aigner, A. (2018). Estimating lung cancer mortality attributable to second hand smoke exposure in Germany. International journal of public health, 63(3), 367-375.

Besaratinia, A., & Pfeifer, G. P. (2008). Second-hand smoke and human lung cancer. Lancet Oncol, 9(7), 657-666.

Brownson, R. C., Eriksen, M. P., Davis, R. M., & Warner, K. E. (1997). Environmental tobacco smoke: health effects and policies to reduce exposure. Annual review of public health, 18, 163-185.

Butz, A. M. (2018). Implementing tobacco control policies for minority youth with second-hand smoke exposure and respiratory disease. Thorax, 73(11), 1004-1005.

Carreras, G., & Gorini, G. (2018). Burden of disease due to second-hand smoke exposure: a systematic review within the TackSHS project. Tobacco Prevention & Cessation, 4(Supplement).

Carreras, G., Lachi, A., Cortini, B., Gallus, S., López, M. J., López-Nicolás, Á., Soriano, J. B., Fernandez, E., Tigova, O., Gorini, G., & TackSHS Project Investigators. (2021). Burden of disease from second-hand tobacco smoke exposure at home among adults from European Union countries in 2017: an analysis using a review of recent meta-analyses. Preventive medicine, 145, 106412.

Carreras, G., Lachi, A., Cortini, B., Gallus, S., López, M. J., Nicolás, Á. L., Lugo, A., Pastor, M. T., Soriano, J. B., Fernandez, E., & Gorini, G. (2020). Burden of disease from exposure to secondhand smoke in children in Europe. Tobacco Prevention & Cessation, 6Supplement), A15.

Carreras, G., Lugo, A., Gallus, S., Cortini, B., Fernández, E., López, M. J., Soriano, J. B., López-Nicolás, A., Semple, S., Gorini, G., & TackSHS Project Investigators. (2019). Burden of disease attributable to second-hand smoke exposure: A systematic review. Preventive Medicine, 129, 105833.

Continente, X., Arechavala, T., Fernàndez, E., Pérez-Ríos, M., Schiaffino, A., Soriano, J. B., Carreras, G., López-Nicolás, Á., Gorini, G., & López, M. J. (2019). Burden of respiratory disease attributable to secondhand smoke exposure at home in children in Spain (2015). Preventive medicine, 123, 34-40.

Department of Health and Human Services, U. S. (2006). The health consequences of involuntary exposure to tobacco smoke: a report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention.

Department of Health and Human Services, U.S. (2014). The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Retrieved October, 9, 2021, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK179276/pdf/Bookshelf_NBK179276.pdf

Diver, W. R., Jacobs, E. J., & Gapstur, S. M. (2018). Secondhand smoke exposure in childhood and adulthood in relation to adult mortality among never smokers. American journal of preventive medicine, 55(3), 345-352.

Fischer, F., & Kraemer, A. (2016). Health impact assessment forsecond-hand smoke exposure in Germany--quantifying estimates for ischaemic heart diseases, COPD, and stroke. International journal of environmental research and public health, 13(2), 198.

GBD 2017 Risk Factor Collaborators. (2018). Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet (London, England), 392(10159), 1923-1994.

Giraldi, G., Fovi De Ruggiero, G., Marsella, L. T., & De Luca d'Alessandro, E. (2013). Environmental tobacco smoke: health policy and focus on Italian legislation. La Clinica terapeutica, 164(5), e429–e435.

Glantz, S. A., & Parmley, W. W. (1991). Passive smoking and heart disease. Epidemiology, physiology, and biochemistry. Circulation, 83(1), 1-12.

Hawsawi, A. M., Bryant, L. O., & Goodfellow, L. T. (2015). Association between exposure to secondhand smoke during pregnancy and low birthweight: a narrative review. Respiratory care, 60(1), 135-140.

Heydari, G., Chamyani, F., Masjedi, M. R., & Fadaizadeh, L. (2016). Comparison of tobacco control programs worldwide: a quantitative analysis of the 2015 World Health Organization MPOWER Report. International journal of preventive medicine, 7, 127.

Hori, M., Tanaka, H., Wakai, K., Sasazuki, S., & Katanoda, K. (2016). Secondhand smoke exposure and risk of lung cancer in Japan: a systematic review and meta-analysis of epidemiologic studies. Japanese journal of clinical oncology, 46(10), 942-951.

Institute of Medicine Committee on Secondhand Smoke Exposure and Acute Coronary Events, U. S. (2010). Secondhand smoke exposure and cardiovascular effects: making sense of the evidence. Retrieved September, 16, 2021, from

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK219569/

Kalayasiri, R., Supcharoen, W., & Ouiyanukoon, P. (2018). Association between secondhand smoke exposure and quality of life in pregnant women and postpartum women and the consequences on the newborns. Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation, 27(4), 905-912.

Khoramdad, M., Vahedian-Azimi, A., Karimi, L., Rahimi-Bashar, F., Amini, H., & Sahebkar, A. (2020). Association between passive smoking and cardiovascular disease: A systematic review and meta-analysis. IUBMB life, 72(4), 677–686.

Kritz, H., Schmid, P., & Sinzinger, H. (1995). Passive smoking and cardiovascular risk. Archives of internal medicine, 155(18), 1942-1948.

Lapvongwatana, P., Kungskulniti, N., Charoenca, N., Avila-Tang, E., Wipfli, H., & Hamann, S. L. (2016). A Cross-sectional Study of Secondhand Smoke Exposure among Non-smoking Women and Children in Thai Households. Environment and Natural Resources Journal, 14(1), 51-57.

Levy, D. T., Li, Y., & Yuan, Z. (2020). Impact of nations meeting the MPOWER targets between 2014 and 2016: an update. Tobacco Control, 29(2), 231-233.

Lim, K. H., Lim, H. L., Ghazali, S. M., Kee, C. C., Teh, C. H., Gill, B. S., Taib, M. Z., Heng, P. P., and Lim, J. H. (2020). Malaysian adolescents’ exposure to secondhand smoke in the car of their parents/guardians: A nationwide cross-sectional school-based study. Tobacco Induced Diseases, 18(June), 53.

Lin, M. H., Caffrey, J. L., Lin, Y. S., Chen, P. C., Lin, C. C., Ho, W. C., Wu, T. N., & Lin, R. S. (2014). Low birth weight and environmental tobacco smoke increases the risk of wheezing in adolescents: a retrospective cohort study. BMC Public Health, 14, 688.

Lv, X., Sun, J., Bi, Y., Xu, M., Lu, J., Zhao, L., & Xu, Y. (2015). Risk of all-cause mortality and cardiovascular disease associated with secondhand smoke exposure: a systematic review and meta-analysis. International journal of cardiology, 199, 106-115.

Malek, A. M., Cushman, M., Lackland, D. T., Howard, G., & McClure, L. A. (2015). Secondhand smoke exposure and stroke: The Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS) Study. American journal of preventive medicine, 49(6), e89-97.

Norsa'adah, B., & Salinah, O. (2014). The Effect of second-hand smoke exposure during pregnancy on the newborn weight in Malaysia. The Malaysian journal of medical sciences : MJMS, 21(2), 44–53.

Öberg, M., Woodward, A., Jaakkola, M. S., Peruga, A., & Prüss-Ustün, A. (2010). Global estimate of the burden of disease from second-hand smoke. Geneva World Health Organization.

Olasky, S. J., Levy, D., & Moran, A. (2012). Second hand smoke and cardiovascular disease in Low and Middle Income Countries: a case for action. Glob Heart, 7(2), 151-160.e155.

Phetphum, C., & Noosorn, N. (2020). Prevalence of secondhand smoke exposure at home and associated factors among middle school students in Northern Thailand. Tobacco Induced Diseases, 18(February), 1-8.

Rang, N. N., Hien, T. Q., Chanh, T. Q., & Thuyen, T. K. (2020). Preterm birth and secondhand smoking during pregnancy: A case-control study from Vietnam. PLoS One, 15(10), e0240289.

Vanker, A., Gie, R. P., & Zar, H. J. (2017). The association between environmental tobacco smoke exposure and childhood respiratory disease: a review. Expert review of respiratory medicine, 11(8), 661-673.

World Health Organization, W. (2021). Tobacco.Retrieved October, 9, 2021, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco.

World Health Organization, W. (2017). Report on the Global Tobacco Epidemic, 2017 monitoring tobacco use and prevention policies. Geneva: World Health Organization.

Yankelevitz, D. F., Henschke, C. I., Yip, R., Boffetta, P., Shemesh, J., Cham, M. D., Narula, J., Hecht, H. S., & FAMRI-IELCAP Investigators. (2013). Second-hand tobacco smoke in never smokers is a significant risk factor for coronary artery calcification. JACC. Cardiovasc Imaging, 6(6), 651-657.

Zhuge, Y., Qian, H., Zheng, X., Huang, C., Zhang, Y., Li, B., Zhao, Z., Deng, Q., Yang, X., Sun, Y., Zhang, X. & Sundell, J. (2020). Effects of parental smoking and indoor tobacco smoke exposure on respiratory outcomes in children. Scientific Reports, 10:4311.

Zou, X., Jia, M., Wang, X., & Zhi, X. (2017). Changing Epidemic of Lung Cancer & Tobacco and Situation of Tobacco Control in China. Zhongguo Fei Ai Za Zhi, 20(8), 505-510.

Published

2021-10-28

How to Cite

Suphim, B. ., Sirited, P. ., & Tikham, S. (2021). Secondhand smoke: health impact and control measures . Public Health Policy and Laws Journal, 8(1), 95–112. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/journal_law/article/view/254487

Issue

Section

Academic Article / Perspectives