Vol. 8 No. 1 (2022): January-April

					View Vol. 8 No. 1 (2022): January-April

บรรณาธิการแถลง

          ในขณะที่สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-๑๙ ยังไม่คลี่คลาย เพราะสายพันธุ์ โอมิครอน ในประเทศไทยเริ่มมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้นับพันคนแล้ว อีกทั้งการได้รับวัคซีนเข็มที่สามยังไม่ครอบคลุมจำนวนประชากรที่มากเพียงพอ รัฐบาลจึงยังคงต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-๑๙ อย่างเข้มงวด ในขณะเดียวกัน การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑กำลังอยู่ในกระบวนการ ซึ่งฝ่ายเครือข่ายธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พยายามที่จะลดความเข้มงวดของมาตรการต่างๆ ให้อ่อนแอลง นอกจากนี้ มีความพยายามจากกลุ่มที่ใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย โดยมีสมาชิกผู้แทนราษฎรหลายคนพยายามผลักดันประเด็นนี้อยู่เป็นระยะๆ ทั้งๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถขึ้นทะเบียนเป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ได้

           เรื่องที่สอง เกี่ยวกับประกาศใหม่ของ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งระบุว่า ผลงานวิชาการที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวจะต้องได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Review) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย ๓ คน ดังนั้น บทความวิจัยที่ส่งมาตีพิมพ์กับทางวารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวน ๓ ท่าน โดยยึดตามวันที่นักวิชาการ/นักวิจัยได้ส่งบทความเข้ามาในระบบ

            สุดท้าย กองบรรณาธิการวารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข ขอขอบคุณนักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้สนใจทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและส่งบทความมาตีพิมพ์กับทางวารสารของเรา และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติในการประเมินคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางกองบรรณาธิการฯ หวังว่า ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้และเกิดแรงจูงใจในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อตีพิมพ์กับทางวารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุขต่อไป

Published: 2021-12-29

Interesting Law/Supreme Court Order