วารสารปาริชาต ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561)

Published: 2018-04-16

Editorial

พัชลินจ์ จีนนุ่น

Space and Time of Serenity

มณี มีมาก, พัดยศ พุทธเจริญ

69-88

Development of Structural Equation Modeling of Cyber Bullying Behavior among Students in a Community College in the Southern Part of Thailand

ธันยากร ตุดเกื้อ, เกษตรชัย และหีม

201-220

Corporate Social Responsibility: Perceived Service Quality, Corporate Image, Trust and Generation C Consumer Behavior

วรมน บุญศาสตร์, บุหงา ชัยสุวรรณ

221-240

A Surveyof Financial Management of the Organic Coffee Entrepreneurs in Doisaket, Chiang Mai

ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์

263-275

Competitive Strategy and Customer Value: A Case of Securities in Thailand

ปุญชรัสมิ์ บริรักษ์เจริญกิจ, สุวิต ศรีไหม

287-312