A Study of Guardians’Potentiality in Promoting Critical Thinking Activities of Early Childhood in Suratthani

Main Article Content

ชิตาพร เอี่ยมสะอาด
พัชรินทร์ จันทร์ส่องแสง

Abstract

The objectives of this study were:1) to study the potential and needs of guardians in arranging the early childhood activities form to enhance analytical thinking in Suratthani province.  The participants were the guardians of early childhood at the schools under Suratthani Primary Educational Office.  The research instruments used were the questionnaire about the potential and needs of the guardians in creating the early childhood’analytical thinking.  The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results showed that 1) the guardians revealed the potential in creating the activities promoting the analytical thinking of early childhood in overall was at average. The guardians who hold master’s degree and higher showed the highest level while those who graduated bachelor’s degree and lower showed the lowest level. As well as the guardians who work as government officers showed the highest level and the guardians who work as employees showed the lowest level 2) the guardians’needs in creating the activities promoting the early childhood’analytical thinking in overall was at the high level. The guardians who are undergraduates showed the highest needs level while those with master’s degree showed the lowest level. The guardians who work on their own business showed the highest level while those who are employees and gardeners showed the lowest level.

Article Details

Section
Research Article

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กระทรวงศึกษาธิการ . (2560). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช.2560. (สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักงาน. (2561). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
จินตนา วัชรสินธุ์ และคณะ. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและ แนวโน้มการใช้ความรุนแรงต่อเด็กของครอบครัวที่มีเด็กเล็ก. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 8(2), 16-30.
ทัศนีย์ ชาติไทย. (2555). แรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
สำนักนายกรัฐมนตรี. (2545). แผนการศึกษาชาติ(พ.ศ. 2545 – 2549 ). กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค.
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ..(2556). การพัฒนาการคิด. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9119 เทคนิค พริ้นติ้ง.
รัชดา ชื่นจิตอภิรมย์. (2550). การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม ฝึกคิดตามแนวคิดของเดอโบโน. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ.(2548). แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Based Learning. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พรินท์ จำกัด (มหาชน),
สุนันทา สิริโสภณ. (2553). เลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะ. กรุงเทพฯ: ทีบีเค มีเดีย พับลิชชิ่ง.
สุมาลี หมวดไธสง.(2556). ความสามารถในการวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
สมชาติ อึ้งพรวิไล และนิภา ศรีไพโรจน์ (2562) ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย [online]. ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก http://www. ptu.ac.th,.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2551). สภาวะการศึกษาไทยปี 2550/2551 “ปัญหาความเสมอภาคและคุณภาพการศึกษาไทย”. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น.
อรุณี หรดาล. (2552). ประมวลสาระชุดวิชา หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 13-15. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อารีย์วรรณ ราษฎร์ดุษดี.(2556). ความต้องการการจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน วัดบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี. สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี.
Bloom, Benjamin,S. (1956). Taxonomy of Educational Objective Handbook 1:Cognitive Domain. New York: David Mckey Company.Inc.
Decker,C.A. and decker,J.R. (1984). Planning and Administering Early Childhood Programs. New York :Macmillan Publishing Company.

บุคลานุกรม
อนันต์ ระงับทุกข์. (ผู้ให้สัมภาษณ์). ชิตาพร เอี่ยมสะอาด (ผู้สัมภาษณ์). ที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถนนสุราษฎร์ธานี – นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557.