กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา วิริยเวชกุล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ ขุนพล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เงินสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองการจัดการ

นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์

นายอนุพันธ์ สุทธิมาร

นายวุฒิกร มะลิคง

นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์

นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว

นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ

นางสาวอินทิรา เพียรสุข

นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล

นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ

นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ

นางสาวชไมพร ยะปวง

นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ์

นายขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์

นายอำพร ชิราพฤกษ์

นายเทวาพล ณ ตะวัน

นางสาววรรษมล แสนทวีสุข

นางสาวจุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว

นางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม

นางสาวพัชพรกานต์ ศรีบุญเพ็ง