ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลดคู่มือการเขียนอ้างอิง  Dowload

การอ้างอิงในเนื้อหาและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงในเนื้อหาใช้ระบบนาม-ปี

รูปแบบ

การอ้างอิงในเนื้อหา

 

หน้าข้อความ

หลังข้อความ

ผู้แต่ง 1 คน

ชาวไทย

ชื่อ/สกุล/(ปีพิมพ์)

(ชื่อ/สกุล,/ปีพิมพ์)

พรพรรณ จันทร์แดง (2557)

(พรพรรณ จันทร์แดง, 2557)

ชาวต่างประเทศ

สกุล/(ปีพิมพ์)

(สกุล,/ปีพิมพ์)

Bramwell (1993)

(Bramwell, 1993)

ผู้แต่ง 2 คน

ชาวไทย

ชื่อ/สกุลคนที่ 1 และคนที่ 2/(ปีพิมพ์)

(ชื่อ/สกุลคนที่ 1 และคนที่ 2,/ปีพิมพ์)

วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ และสุวลัย กลั่นความดี (2532)

(วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ และสุวลัย กลั่นความดี, 2532)

ชาวต่างประเทศ

สกุลคนที่ 1/and/สกุลคนที่ 2/(ปีพิมพ์)

(สกุลคนที่ 1,/ปีพิมพ์/&สกุลคนที่ 2,/ปีพิมพ์)

Armstrong and Kotler (2015)

(Armstrong & Kotler, 2015)

ผู้แต่ง 3-5 คน

ชาวไทย

ชื่อ/สกุลคนที่ 1,/ชื่อ/สกุลคนที่ 2,/ชื่อ/สกุลคนที่ 3,/ชื่อ/สกุลคนที่ 4,/และชื่อสกุลคนที่ 5/(ปีพิมพ์)

การอ้างอิงครั้งแรก

สุวารี เจริญมุขยนันท์, ถาวร สกุลพาณิชย์, พัชนี
ธรรมวันนา, อนุชิต สว่างแจ้ง, และณัฐธิดา สุขเรืองรอง (2556)

(ชื่อ/สกุลคนที่ 1,/ชื่อ/สกุลคนที่ 2,/ชื่อ/สกุลคนที่ 3,/ชื่อ/สกุลคนที่ 4,/และชื่อสกุลคนที่ 5/,/ปีพิมพ์)

การอ้างอิงครั้งแรก

(สุวารี  เจริญมุขยนันท์, ถาวร สกุลพาณิชย์, พัชนี ธรรมวันนา, อนุชิต สว่างแจ้ง, และณัฐธิดา สุข เรืองรอง, 2556)

การอ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

สุวารี เจริญมุขยนันท์และคณะ (2556)

การอ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

(สุวารี เจริญมุขยนันท์และคณะ, 2556)

ชาวต่างประเทศ

สกุลคนที่ 1,/สกุลคนที่ 2,/สกุลคนที่ 3,/สกุลคนที่ 4,/and/สกุลคนที่ 5/(ปีพิมพ์)

การอ้างอิงครั้งแรก

Sumngern, Azeredo, Subgranon, Matos, and Kijjoa (2011)

(สกุลคนที่ 1,/สกุลคนที่ 2,/สกุลคนที่ 3,/สกุลคนที่ 4,/&สกุลคนที่ 5/,/ปีพิมพ์)

การอ้างอิงครั้งแรก

(Sumngern, Azeredo, Subgranon, Matos, & Kijjoa, 2011)

การอ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

Sumngern et al. (2011)

การอ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

(Sumngern et al., 2011)

ผู้แต่งมากกว่า
6 คนขึ้นไป

ชาวไทย

ผู้แต่งคนที่ 1/และคณะ/(ปีพิมพ์)

(ผู้แต่งคนที่ 1/และคณะ,/ปีพิมพ์)

ปวีณา สุดสมใจ และคณะ (2555)

(ปวีณา สุดสมใจ และคณะ, 2555)

ชาวต่างประเทศ

Mercer et al. (2004)

(Mercer et al., 2004)

ผู้แต่งมี บรรดาศักดิ์ ยศฐานันดรศักดิ์

ชาวไทย

ชื่อ-สกุล,/บรรดาศักดิ์ ยศฯ/(ปีพิมพ์)

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. (2524)

(ชื่อ-สกุล,/บรรดาศักดิ์ ยศฯ,/ปีพิมพ์)

(คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2524)

หมายเหตุ หากผู้แต่งมีตำแหน่งนำหน้าทางวิชาการ ไม่ต้องลงคำนำหน้านาม
เช่น นาย นาง นางสาว ผศ. รศ. ศ. ดร. นพ. พญ. นาวาอากาศเอก ว่าที่ร้อยตรี นายตำรวจ Mr. Mrs. Miss Dr. Prof.ฯลฯ

ผู้แต่งมีสมณศักดิ์

ชาวไทย

ชื่อสมณศักดิ์/(ปีพิมพ์)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2556)

(ชื่อสมณศักดิ์,/ปีพิมพ์)

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2556)

หมายเหตุ หากมี ฉายาทางธรรมที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สามารถใส่ในวงเล็บต่อท้ายจากสมณศักดิ์ได้ ดังตัวอย่างข้างต้น

ผู้แต่งใช้นามแฝง

ชาวไทย/ต่างประเทศ

ใช้รูปแบบเดียวกับ ผู้แต่ง 1 คน

ผู้รวบรวม/บรรณาธิการ/บก.

ชาวไทย/ต่างประเทศ

ใช้รูปแบบเดียวกับ ผู้แต่ง 1 คน

ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน เช่น สำนักงาน องค์กร เป็นต้น

ไทย

การอ้างอิงครั้งแรก

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ., 2542)

การอ้างอิงครั้งแรก

(กระทรวงศึกษาธิการ [ศธ.], 2542)

การอ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

ศธ. (2542)

การอ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

(ศธ., 2542)

ต่างประเทศ

การอ้างอิงครั้งแรก

World Health Organization (WHO, 1999)

การอ้างอิงครั้งแรก

(World Health Organization [WHO], 1999)

การอ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

WHO (1999)

การอ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

(WHO, 1999)

ผู้แปล

 

ใช้รูปแบบเดียวกับ ผู้แต่ง 1 คน

กรณีงานที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง หรือชื่อบก. ให้ลงชื่อเรื่องแทนชื่อผู้แต่งเสมอ

งานไทย

“ชื่อเรื่อง” หรือ “ชื่อบทความ”/(ปีพิมพ์)

“ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย” (2545)

(“ชื่อเรื่อง” หรือ “ชื่อบทความ,”/ปีพิมพ์)

“ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย,” 2545)

งานต่างประเทศ

“ชื่อเรื่อง” หรือ “ชื่อบทความ”/(ปีพิมพ์)

“Art of display: Culture shows” (2010)

(“ชื่อเรื่อง” หรือ “ชื่อบทความ,”/ปีพิมพ์)

(“Art of display: Culture shows,” 2010)

หมายเหตุ เครื่องหมาย  “/ ” หมายถึงการเคาะเว้นวรรค 1 เคาะ

            กรณีมีเลขหน้าเอกสารอ้างอิง สามารถใส่กำกับไว้ในวงเล็บของปีพิมพ์นั้นๆ โดยใส่ เครื่องหมายจุลภาค ( , ) และเคาะเว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วย น. (กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาไทย) หรือ p. (กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษหน้าเดียว) หรือ pp. (กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษหลายหน้าต่อเนื่องกัน) และเคาะเว้นวรรค 1 ครั้ง ก่อนใส่เลขหน้า และปิดวงเล็บ ตัวอย่างเช่น

            พรพรรณ จันทร์แดง (2557, น. 15)

            (วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ และสุวลัย กลั่นความดี, 2532, น. 20-22)

            Sumngern, Azeredo, Subgranon, Matos, and Kijjoa (2011, p. 98)

            Mercer et al. (2004, pp. 20-22)

 

การเขียนรายการเอกสารอ้างอิง (References)

*   รายการอ้างอิงจะต้องจัดเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยอยู่ภายใต้หัวข้อ References

**   ประเภทหนังสือฉบับภาษาไทยให้แปลเอกสารอ้างอิงจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ และต้องใส่ “(in Thai)” ต่อท้ายเอกสารอ้างอิงนั้น

*** เมื่อรายการบรรณานุกรมนั้นขึ้นบรรทัดที่ 2 ให้เคาะเว้นวรรคมา 8 เคาะ หรือเทียบจากตัวอักษรบรรทัดบนมาเริ่มพิมพ์ที่ตัวอักษรที่ 8

รูปแบบ

รายการอ้างอิงท้ายบทความ

หนังสือทั่วไป

ผู้แต่ง 1 คน

สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

Jandeang, P. (2014). Modern library. Bangkok: Se-Ed Education. (in Thai)

Daniel, W. W. (2013). Biostatistics: Basic concepts and methodology for the health sciences (9th ed.).
New York: John Wiley & Sons.

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีปีพิมพ์เผยแพร่ปรากฏ ให้ใส่ (n.d.)

ผู้แต่ง 2 คน

สกุล,/อักษรย่อชื่อคนที่ 1,/ & สกุล,/อักษรย่อชื่อคนที่ 2./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

Armstrong, G., & Kotler, P. (2015). Marketing: An introduction (12th ed). New Jersey: Pearson Education.

Chaovinit, V., & Krankwamdee, S. (1989). Linear control system analysis and design program II. Bangkok: Faculty of Engineering, Chulalongkorn University. (in Thai)

ผู้แต่ง 3-5 คน

 

 

 

 

สกุล,/อักษรย่อชื่อคนที่ 1,/สกุล,/อักษรย่อชื่อคนที่ 2,/สกุล,/อักษรย่อชื่อคนที่ 3,/สกุล,/อักษรย่อชื่อคนที่ 4,/& สกุล,/อักษรย่อชื่อคนที่ 5./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

Bellingham, D., Whittaker, C., & Grant, J. (2002). Myths and legends. London: Quantum Books.

Serirat, S., Serirat, S., Mechinda, P., Anuwichanont, J., & Lertwannavit, A. (2017). Marketing management. Bangkok: Thammasarn. (in Thai)

ผู้แต่งมากกว่า 6 คน

สกุล,/อักษรย่อชื่อคนที่ 1,/สกุล,/อักษรย่อชื่อคนที่ 2,/สกุล,/อักษรย่อชื่อคนที่ 3,/สกุล,/อักษรย่อชื่อคนที่ 4,/สกุล,/อักษรย่อชื่อคนที่ 5,/สกุล,/อักษรย่อชื่อคนที่ 6,/…/สกุล,/อักษรย่อชื่อคนสุดท้าย./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

Auorean, P., Tagoonkit, S., Jaidee, P., Keaitrat, W., PiemSawai, S., Kronkarnrian, V., … KanokJam, B. (2010). Management information system for CEO (3rd ed.). Bangkok: CEO Press. (in Thai)

Crawley, R. B., Dockery, L. M., Branson, T. S., Carmichael, L. E., Carson, J. C., Findlay, A. F., … Smith, D. M. (2015). Manor houses of the early 1900s. London, England: Taylor & Francis.

ผู้แต่งใช้นามแฝง

ชื่อนามแฝง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

Kingchut. (2018). Rose touches heart. Bangkok: Lukangoon. (in Thai)

บรรณาธิการ ผู้เรียบเรียง
หรือผู้รวบรวม

สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(บก.)./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

Dechakup, P. (Ed.). (2002). Learner-centered instruction: Concepts, methods and teaching techniques. Bangkok: Institute of Academic Development. (in Thai)

Murthy, S. N. (Ed.). (2011). Dermatokinetics of therapeutic agents. Boca Raton, NM: CRC Press.

หมายเหตุ ให้ใส่ “Ed.” สำหรับกรณีบรรณาธิการคนเดียว หรือใส่ “Eds.” สำหรับบรรณาธิการที่มีมากกว่า 2 คนขึ้นไป

ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน เช่น สำนักงาน องค์กร หน่วยงาน

ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับรูปแบบผู้แต่งคนเดียว

Electronic Transactions Development Agency. (2020). Report of the survey of internet user behavior in Thailand, 2019. Bangkok: Ministry of Digital Economy and Society. (in Thai)

World Health Organization. (2018). World health statistics 2013. Geneva, Switzerland: Author.

หนังสือแปล

ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่องที่แปล/[ชื่อต้นฉบับ]/(ชื่อผู้แปล,/Trans.)./(ปีพิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

Campbell, J., & Moyers, B. (2008). The power of myth (B. Boonsong, Trans.) Bangkok: Amarin. (in Thai)

หมายเหตุ - ถ้าชื่อเรื่องที่แปล และชื่อต้นฉบับเหมือนกัน ให้ใส่แค่ครั้งเดียว

            - “Trans.” ตัวย่อคำว่า “Translator(s)” (ผู้แปล) | “Comp.” ตัวย่อคำว่า “Complier” (ผู้เรียบเรียง)

กรณี งานที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง หรือชื่อบรรณาธิการ ให้ลงชื่อเรื่องแทน
ตำแหน่งชื่อผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./(ปีพิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

Art of display: Culture shows. (2010). Hong Kong: Links International.

บทความในหนังสือ

บทในหนังสือ

รายงานการประชุม (Proceeding)

สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความหรือบท./In หรือ ใน ชื่อบรรณาธิการ (Ed. หรือ Eds.),/ชื่อหนังสือหรือ
ชื่อการประชุม
/(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

 

ตัวอย่าง บทความในหนังสือ

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241-258). New York: Greenwood.

Stufflebeam, D. L. (2000). The CIPP model for evaluation. In D. L. Stufflebeam, G. F. Madaus, and T. Kellaghan (Eds.), Evaluation models: Evaluation in education and human services (pp. 279-317). Dordrecht: Springer.

 

ตัวอย่าง รายงานการประชุม

Junjunan, I. M. (2021). Working during the pandemic: The effect of work passion on happiness at work while working at home during the Covid-19 pandemic. In M. Mamat, B. Foster, H. D. M. Ma'soem, and A. Aziz Abdullah (Eds.), Proceeding of First International Conference on Science, Technology, Engineering and Industrial Revolution (ICSTEIR 2020) (pp. 65-69). Indonesia: Atlantis Press.

ข้อสังเกต ชื่อรายงานการประชุมจะใช้ตัวใหญ่ในทุกคำ

             ยกเว้น คำเชื่อม หรือบุพบท เช่น a, an, or, not, on, the, in, at, and เป็นต้น

             และต้องกำกับเลขหน้าไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อการประชุมนั้นๆ ด้วย

             ชื่อบรรณาธิการ จะเขียนเรียงตามปรกติ แต่ให้ย่อชื่อหน้าเท่านั้น

             ตัวอย่าง เช่น Michael Carrick   ให้เขียนเป็น  M. Carrick

             Ed. หมายถึง บรรณาธิการคนเดียว  |   Eds. หมายถึง บรรณาธิการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

วิทยานิพนธ์

สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(Doctoral dissertation หรือ Master’s thesis)./ชื่อสถาบัน,/สถานที่พิมพ์.

Angkurawongwatana, A. (2018). Sustainable cultural tourism development using the potential of Lanna local wisdom (Doctoral dissertation). Rangsit University, Pathum Thani. (in Thai)

Rouythanasombat, P. (2015). Study of online shopping behavior and factors affecting consumer’ purchase intention for different generations: Gen Y, Gen X, baby boomer (Master’s thesis). Thammasat University, Bangkok. (in Thai)

หมายเหตุ ระดับปริญญานิพนธ์ให้ใส่ตามระดับของปริญญา
             วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต                ให้ใส่ “Doctoral dissertation”

             วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต                ให้ใส่ “Master’s thesis”

             วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต หรือ ปริญญาตรี ให้ใส่ “Bachelor’s thesis”

รายงานการวิจัย

สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(รายงานการวิจัย หรือ Research report)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

Singkram, P. (2016). The development of cultural tourism potential of Phi Phi pier fisheries market community Bang Pla Soi Subdistrict, Mueang District, Chonburi Province (Research report). Chonburi: Institute of Physical Education. (in Thai)

ข้อสังเกต ชื่อเรื่องหนังสือหรือชื่อบทความวารสาร จะให้ขึ้นต้นชื่อเรื่องด้วยตัวอักษรใหญ่ในคำแรก และหลังเครื่องหมายทวิภาค ( : ) เสมอ
ยกเว้น กรณีที่เป็นชื่อเฉพาะ ชื่อคน สัตว์ สิ่งของ  สถานที่ เมือง ประเทศ เป็นต้น

ตัวอย่างชื่อเรื่อง ที่มี คำเฉพาะ ชื่อเมือง จังหวัด เช่น

English activity camp for improving listening and speaking skill for communication and reinforcing attitude in English subject of Matthayom 4 Students at Nanthaburi Wittaya, Mueng District, Nan Province

Role of the village headman: Case study of Khlong Hoi Khong District. Songkhla Province

 

หมายเหตุ หาก ผู้แต่งและผู้จัดพิมพ์เป็นผู้เดียวกัน ให้ลงรายการในส่วนของสำนักพิมพ์ด้วยคำว่า “Author” ได้

             หาก มีจำนวนครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ให้ลงรายการไว้ด้วย โดยใส่วงเล็บต่อท้ายจากชื่อเรื่อง

                   ตัวอย่างเช่น พิมพ์ครั้งที่ 2 ให้ใส่แทนด้วย 2nd ed.

                                  พิมพ์ครั้งที่ 3 ให้ใส่แทนด้วย  3rd ed.

                                  พิมพ์ครั้งที่ 4 ให้ใส่แทนด้วย  4th ed.

             หาก ใส่ข้อมูลสำนักพิมพ์ ให้ตัดคำว่า Publishing / Publisher / Company Limited / Inc. / Co. / Ltd. / ออกไป

             ยกเว้น กรณี โรงพิมพ์ให้ใส่คำว่า “Press” ต่อท้ายได้ รวมทั้งสำนักพิมพ์ที่เป็นหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย เช่น สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Printing House) / โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Press) เป็นต้น

             หาก ไม่ทราบปีพิมพ์ ให้ลงรายการในส่วนนั้นเป็น “n.d.” แทนปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บได้

             หาก ไม่ทราบสถานที่พิมพ์ หรือสำนักพิมพ์ ให้ลงรายการในส่วนนั้นเป็น “n.p.” ได้

บทความวารสาร

สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขปีที่(เลขฉบับที่),/เลขหน้า.

Chamnian, M. (2019). Community identity communication for tourism promotion. Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University, 6(1), 235-256. (in Thai)

Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert scale: Explored and explained. British Journal of Applied Science & Technology, 7(4), 396–403.

Orsini, C., & Rodrigues, V. (2020). Supporting motivation in teams working remotely: The role of basic psychological needs. Medical Teacher, 42(7), 828-829.

หมายเหตุ ชื่อบทความ จะใช้หลักเกณฑ์การเขียนรูปแบบเดียวกับชื่อเรื่องหนังสือทั่วไป

ชื่อวารสารให้เขียนชื่อเต็มของวารสารนั้น และพิมพ์ตัวแรกของคำตัวใหญ่ ยกเว้น คำบุพบทให้พิมพ์ตัวเล็ก เช่น of, and, the, an

บทความที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง หรือผู้เขียนบทความ

ชื่อบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อวารสาร,/เลขปีที่(เลขฉบับที่),/เลขหน้า.

New digital innovation Thailand era 4.0 of superior service. (2017). Justice Journal, 17(1), 70-71. (in Thai)

หมายเหตุ ปีที่ ในบทความวารสาร จะใช้คำว่า “Volume” หรือ “Vol.” และ ฉบับที่ จะใช้คำว่า “Issue”

หนังสือพิมพ์

สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี,/เดือน/วัน)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า.

Boonlert, P. (2018, August 15). Dailynews varity: ‘Museum media’ connect era to ‘new dimension’ intend. Dailynews, 4. (in Thai)

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี,/เดือน/วัน)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์./Retrieved from/URL.

Broody, J. E. (2007, December 17). Mental reserves keep brain agile. The New Yorks Times. Retrieved from http://www.nytimes.com.

 

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีวันที่เผยแพร่ปรากฏ ให้ใส่ (n.d.)

ข้อมูลจากเว็บไซต์

สกุล,/อักษรย่อชื่อผู้แต่ง หรือชื่อหน่วยงานสังกัดนั้น./(ปี)./ชื่อบทความ./Retrieved เดือน วัน, ปี, from/URL.

Department of National Parks wild animals and plants. (2015). The statistic of tourists in national parks in 2013. Retrieved March 3, 2015, from http://www.dnp.go.th/NPRD/develop/data/stat56/fthai_56.pdf.
(in Thai)

United Nation. (2020). World population ageing 2020 highlights. Retrieved March 18, 2021, from https://www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Sep/un_pop_20.

 

หมายเหตุ Retrieved หมายถึง “สืบค้นเมื่อ”

ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ./(ปี,/วัน/เดือน)./ราชกิจจานุเบกษา./เล่ม/ตอนที่./หน้า p. หรือ pp./เลขหน้า.

The teacher council's regulations on professional ethics B.E. 2556. (2013, 4 October). Royal Thai Government Gazette. Vol. 130, Special part 30d. p. 74. (in Thai)

 

หมายเหตุ “เล่มที่”  ให้แทนที่ด้วยคำว่า “Vol.” | “ตอนที่” ให้แทนด้วยคำว่า “Sect.”

             “ตอนพิเศษ” ให้แทนด้วยคำว่า “Special Part”  | “หน้า” ให้แทนด้วยคำว่า “p.” หรือ “pp.” ขึ้นกับจำนวนหน้า