Information For Readers

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัยเปิดรับบทความวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่าน
การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง
กระบวนการพิจารณาบทความ

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ประเภทของบทความที่เปิดรับ

 • บทความวิจัย 
 • บทความวิชาการ  

ภาษาที่รับตีพิมพ์

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ

สาขาที่เปิดรับ

 • ปรัชญาและศาสนา
 • ศิลปวัฒนธรรม-ศิลปะการแสดง
 •  ประวัติศาสตร์
 • ชาติพันธุ์
 •  ศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

 • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
 • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร)

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การวัดดัชนีและบทคัดย่อ

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รบการจัดอันดับโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI), Google Scholar

 

ติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  

โทรศัพท์ 0 2160 1343-15  โทรสาร 0 2160 1341

email: irdjournal@ssru.ac.th