Information For Readers

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตีพิมพ์บทความตามสาขาวิชาได้แก่ สาขาศึกษาศาสตร์และสาขาศิลปศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดองค์ความรู้ โดยได้รวบรวมบทความไว้อย่างน่าสนใจ

ทางกองบรรณาธิการคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความจากวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งในทางวิชาการ และวิชาชีพ หากผู้เขียนหรือผู้อ่านท่านใดสนใจตีพิมพ์บทความสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal โทรศัพท์ 02-1601341-5 ต่อ 15 E-mail: irdjournal@ssru.ac.th

สาขาที่เปิดรับ

สาขาที่เปิดรับ สาขาศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 • ปรัชญาการศึกษา
 • การพัฒนาหลักสูตร
 • การจัดการเรียนรู้
 • การประเมินผล
 • จิตวิทยา
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
 • วิจัยและสถิติการศึกษา

สาขาที่เปิดรับ สาขาศิลปกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีสาระเกี่ยวกับ 

 • ปรัชญาและศาสนา
 • ศิลปวัฒนธรรม-ศิลปะการแสดง
 •  ประวัติศาสตร์
 • ชาติพันธุ์
 •  ศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม

บทความที่เปิดรับ

บทความที่เปิดรับ

 • บทความวิจัย* (ด้านศึกษาศาสตร์)
 • บทความวิชาการและบทความวิจัย (ด้านศิลปศาสตร์)

ภาษา: ภาษาไทยและอังกฤษ

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ปฏิทินรับบทความ

 • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
 • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม