เกี่ยวกับวารสาร

Suan Sunandha Asian Social Science journal (ชื่อเดิมวารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย) ปฏิทินรับบทความ

จุดมุ่งหมายและขอบเขต

Suan Sunandha Asian Social Science journal เป็นวารสารวิชาการระดับชาติที่สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพหรืองานวิจัยด้าน ศึกษาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ วารสารเป็นสื่อกลางในการเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลวารสาร

Suan Sunandha Asian Social Science journal ยินดีรับบทความวิจัยด้านศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) จัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา บทความจะได้รับการประเมินคุณภาพของบทความ ทั้งในด้านเนื้อหา และความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพด้าน ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • เพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้าน ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

เลขประจำวารสาร (ISSN): 1905-9353

เลขประจำวารสาร E-ISSN: 2697-6331 (Online)

การประเมิน: Double-blind (ผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน) 

สาขาที่เปิดรับ

สาขาที่เปิดรับ สาขาศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 • ปรัชญาการศึกษา
 • การพัฒนาหลักสูตร
 • การจัดการเรียนรู้
 • การประเมินผล
 • จิตวิทยา
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
 • วิจัยและสถิติการศึกษา

สาขาที่เปิดรับ สาขาศิลปกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีสาระเกี่ยวกับ 

 • ปรัชญาและศาสนา
 • ศิลปวัฒนธรรม-ศิลปะการแสดง
 •  ประวัติศาสตร์
 • ชาติพันธุ์
 •  ศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม

บทความที่เปิดรับ

บทความที่เปิดรับ

 • บทความวิจัย* (ด้านศึกษาศาสตร์)
 • บทความวิชาการและบทความวิจัย (ด้านศิลปศาสตร์)

ภาษา: ภาษาไทยและอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมในการเผยแพร่: ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน)

                                                   1,000 บาท (ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน) 

การเผยแพร่: 2 ฉบับต่อปี ปฏิทินรับบทความ

เล่ม 1 (มกราคม-มิถุนายน)

เล่ม 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

เจ้าของวารสาร: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การวัดดัชนีและบทคัดย่อ

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)Google ScholarASEAN Citation Index (ACI)

Announcements

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 20.12.2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

ISSN: 1905-9353 (print), 2697-6331 (online)