ค่านิยมที่สะท้อนจากชื่อสกุลคนไทยอีสานในตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

ผู้แต่ง

  • ธนพล เอกพจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำสำคัญ:

คนไทยอีสาน, ค่านิยม, นามสกุล, อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์, จังหวัดมหาสารคาม

บทคัดย่อ

นามสกุลเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงที่มา เผ่าพันธุ์หรือตระกูลของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิด ค่านิยมรวมถึง วัฒนธรรมของคนในสังคม งานวิจัยนี้ศึกษาความหมายของหน่วยศัพท์ที่นำมาใช้ในการตั้งนามสกุล และค่านิยมของคนไทย อีสานในตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามที่สะท้อนจากความหมายตามแนวคิดอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ เก็บข้อมูล ชื่อนามสกุลจากงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอบรบือ รวมทั้งสิ้น 1,989 นามสกุล ผลการศึกษาพบความหมายของนามสกุล จำนวน 8 วงความหมาย เรียงตามความถี่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินสิ่งมีค่า ธรรมชาติ ความดีงาม และความเจริญรุ่งเรือง ความเชื่อ อำนาจ วงศ์ตระกูล อาชีพ และวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งนี้กลุ่มความหมายที่ปรากฏ สะท้อนค่านิยมของคนไทยอีสานใน 4 ลักษณะ ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิต ค่านิยมเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ค่านิยมที่ปรากฏสะท้อนให้เห็นระบบ ความคิดและมโนทัศน์ทางวัฒนธรรมของคนไทยอีสาน

References

Boonmatham, T. (N.D.). Locality and surnames. ChoPhayom. 10(1), 58-63.

Borabue Sub-district Administrative Organization. (2020). Legend of Borabue, Retrieved November 19, 2019, from http://www.borabuelocal.go.th/page-10.html.

Charoensook, W. (1989). An ethnosemantic study of Chinese Thais' surnames. Thesis in Thai Language, Faculty of Arts, Chulalongkorn University.

Diteeyon, W. (1988). King rama VI and given Surname. Art and culture, 9(1), 50-57.

Frake, Charles O. (1962). The ethnographic study of cognitive systems. In Thomas Gladwin and William C. Sturtevant (eds.). Anthropology and Human Behavior. Washington, D.C.: Anthropological Society of Washington: 72-85. Reprinted in Language and Cultural Description, Essays by Charles O. Frake, selected and introduced by Anwars. Dil. 1980. Standford: Standford University Press.

Isan Arts and Culture Club Chulalongkorn University. (2008). Phaya. Retrieved March 2, 2020, from http://www.isan.clubs.chula.ac.th/webboard/m_view.php?i_user=576&r=para&m=&start=450&page=10.

Kanthong, P. lecturer in Thai program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Mahasarakham University. (2020, February 14). Interview.

Kramjantuk, P. (2005). Surnames Used In Nakhon Ratchasima Province: Ethnosemantics Study. Thesis in Thai Language, Faculty of Arts, Silpakorn University.

Kroomram, N. (2014). The Surnames of Kui in Surin Province: Ethnosemantics Study. Thesis in Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University.

Kuprasertwong, A. (2001). Thai-Malay Muslim Surnames: A Case Study of Tha-It Subdistrict Pak-Kret District Nonthaburi Province. Thesis in Thai Language, Faculty of Arts, Silpakorn University.

Mahatraibhop, P. (2002). Thai surnames bestowed by King Rama VI: an ethnosemantic analysis. Thesis in Thai Language, Faculty of Arts, Chulalongkorn University.

Office of the National Culture Committee. (1992). Northeastern Dialect Dictionary. Bangkok: Arun.

Hanchaisri, S. (1999). An analysis of surname in dongluang district Mukdahan Privince. Thesis in Thai Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University.

Panthumetha, N. (2012). Lexicon (6th ed.). Bangkok:Amarin.Phrakrukasempunyapiwat. Primate at Borabue Sub-district, Borabue District, Maha Sarakham Province. (2019, November 29). Interview.

Prasithrathsint, A. (2000). Ethnolinguistics. Bangkok: Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University.

. (2006). The making of a linguist. Bangkok: Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University.

Rachabanditayasathan. (2013). The Royal Institute Dictionary B.E. 2011. (2nd ed.). Bangkok: Nanmeebooks.

Soisrichay, P. (2014). Surnames of Thai Isan People at Yangtalad District, Kalasin Province. Thesis in Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University.

Tantong, A. (2014). Phaya. Retrieved January 12, 2020, from http://oknation.nationtv.tv/blog/Anutip/2014/03/03/entry-1.

Watthanasete,S. (1966). Naming and Surname Dictionary. Bangkok: Praepittaya.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

02.12.2020