การสำรวจหาพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดนครปฐมด้วยวิธีการสำรวจระยะไกล จากดาวเทียม Landsat 8 และ Sentinel 2

ผู้แต่ง

  • ณยศ กุลพานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • มรกต วรชัยรุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

พื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง, การจำแนกแบบควบคุม, การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน, การสำรวจระยะไกล

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 และ Sentinel 2 ในการสำรวจ หาพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม ที่ได้จากระบบการตรวจวัดของดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI/TIRS กับดาวเทียม Sentinel 2A และรูปแบบการขยายตัว ของเมืองและสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2540 กับ พ.ศ.2561

โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 OLI/TIRS และดาวเทียม Sentinel 2A มาใช้ประกอบการศึกษาโดยการ จำแนกภาพถ่ายดาวเทียมแบบควบคุม (Supervise Classification) และตรวจสอบความถูกต้องจากการจำแนกกับภาพถ่าย ดาวเทียมรายละเอียดสูง สามารถจำแนกรายละเอียดได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเปรียบเทียบความถูกต้อง และรูปแบบการขยายตัวของ เมืองจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel 2A มีความถูกต้องที่ร้อยละ 87.8 ซึ่งมากกว่าดาวเทียม Landsat 8 OLI มีค่าความถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 83.3 ส่วนรูปแบบการขยายตัวของเมืองจังหวัดนครปฐม มีการเปลี่ยนแปลงการ ใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง โดยรูปแบบการขยายตัวของเมืองนั้นจะสอดคล้องกันกับ ถนน ซึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่เมืองอื่น ๆ ได้อย่างง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม อำเภอกำแพงแสน และ อำเภอนครชัยศรี สามารถมนำผลการศึกษาไปประกอบแนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำ แนวคิดในการศึกษาการขยายตัวของเมืองไปปรับใช้กับพื้นที่อื่น ๆ

References

Athiwath Sungjuntaraphon and Arisara Charoenpanyanet. (2017). Relationship among Urban Expansion from Nighttime Light Satellite Imageries, Urban Land Use, and Population Density around Chiang Mai City. Thai Science and Technology Journal, 1094-1106.

Department of the Interior U.S. Geological Survey. (2016). LANDSAT 8 (L8) DATA USERS HANDBOOK. South Dakota: Department of the Interior U.S. Geological Survey.

European Space Agency. (2015). Sentinel-2 User Handbook . European Space Agency.

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization). (2009). Space Technology and Geo-Informatics. Bangkok: Amarin .

Harald van der Werff and Freek van der Meer. (2016). Sentinel-2A MSI and Landsat 8 OLI Provide Data Continuity for Geological Remote Sensing. Remote Sens., 1-16.

Jaturong Payomyarm. (2011). Geo-information System for Solid Waste Prediction from Urban Expansion. Thai Science and Technology Journal, 51-61.

Jittrapon Soontorn. (2017). Land Use Change Analysis in Amphoe Muang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom Province. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 82-95.

John Rogan, D. C. (2004). Remote sensing technology for mapping and monitoring land-cover and land-use change . Progress in Planning, 301–325.

Nakhonpathom Province office . (2017). Nakhonpathom Report ปี 2017. Nakhonpathom: Nakhonpathom Province office .

Numpawon Kitrackool. (1985). Settement geography. Bangkok : Odeon Store.

Downloads