แนวทางไปสู่กลยุทธ์และกลวิธีสอนให้รู้ (หนังสือ)ภาษาอังกฤษ ด้วยมรรควิธีทางสมาธิและพัฒนาการ

ผู้แต่ง

  • ประพาศน์ พฤทธิประภา

บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการต่อไปนี้จะนำเสนอ ‘มรรควิธีทางสมาธิและพัฒนาการ’ (Mental-Visual-Literacy
Approach) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไปตามหลัก นววิทยาการสอนเข้ามาจาก
ควบคู่กับการออกแบบประมวลวิชาสำหรับประเทศไทย อย่างแท้จริง ไม่ใช่ ‘การนำวิธีสอนเข้ามาจาก
ต่างประเทศ’ ดังที่ปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำตลอดมา โดยมิได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อม หลักสูตร สื่อการเรียน
ความพร้อมและความสามารถของครู-นักเรียนในบริบทสังคมไทยเป็นเกณฑ์

References

ชม ภูมิภาค (๒๕๕๐). “การอ่านออกเขียนได้เชิงทัศนาการ” สารานุกรมศึกษาศาสตร์. ๕๒/๔: ๑๓ – ๒๓.
ประพาศน์ พฤทธิประภา (๒๕๓๗). การทดลองสอนพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธี ‘ปุจฉา-วสัชนา’: การศึกษาใน
วงจำกัด. กร. ุง เทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวนัตก คณะมน, ุษ ยศาสตร์ มศว ประสานมิตร
Aitchison. Jean (Third Edition 1993). The Articulate Mammal: An Introduction to
Psycholinguistics. London: Routledge.
Brudhiprabha. Prapart. (Revised Edition 1996). "New Direction of SLA Research: The NRI
Meditational Approach to English as a Second Language". A paper presented
at the 1991 RELC Regional Seminar on Language Acquisition and the
Second/Foreign Language Classroom in Singapore.
Ellis, Rod (1997). Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Field, John C. (1974). English 7. Singapore: Tien Wah Press (Pte.) Ltd.
Kosol. S.T. & Prabha, P.B. (1987). "Teach Yourself Communicative English: Listening -
Speaking". Journal of Manutsart Paritat. 9/1-2: 70 -76.
Messaris, P. (1994). Visual Literacy: Image, Mind, and Reality. Westview: Boulder, Co.
Whitaker, Harry A. (1971). "Neurolinguistics". In A Survey of Linguistic Science. Edited by
William Orr Dingwall. Maryland: Linguistics Program, University of Maryland.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31.12.2014