โครงการวิจัยศิลปกรรมวฒันธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม : รูปแบบการท่องเที่ยวเกาะรตั นโกสินทร์

ผู้แต่ง

  • สุดารัตน์ แสงจํานงค์

บทคัดย่อ

เกาะรัตนโกสินทร์เป็นเขตพนื้ที่ที่รู้จักกันดีในฐานะแหลง่ท่องเทยี่วที่ได้รับความนิยมทั้งกับนกัท่องเที่ยวชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ ตั้งอยู่ในกลางเมืองกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยในปัจจุบัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01.01.2022