พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ชีวิต สดใส

ผู้แต่ง

  • สุรีย์ จันทรโมลี

บทคัดย่อ

สุขภาพเปนสทิธิขั้นพื้นฐานของมวลมนุษยชาติเปนเรื่องของแตละบคุคลทจี่ะตองรับผดิชอบดูแลสขุภาพ ตัวเอง ไมกอพฤติกรรมเสี่ยงเปนอันตรายตอตัวเองและผูอื่น รวมทั้งการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องเพื่อสราง แนวทางวิถีชีวิตที่ปลอดภัยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายสรางเสริมสังคมที่เขมแข็งมุงพฒันาคนใหมีรางกายจิตใจและ สติปญญา รวมทั้งเสริมสรางสังคม ใหเขมแข็งและยั่งยืนเพื่อใหเปนสังคมคุณธรรม สังคมสุขภาพ และสังคมที่มี ความสมดุล ในป 2545-2547 รัฐบาลไดกําหนดใหเปน “ปแหงการรณรงคสรางสุขภาพทั่วไทย” ภายใตการขยาย เครือขายชมรม สรางสุขภาพชุมชนเพื่อเปนพลังขับเคลื่อนใหเกิด กระบวนการรวมกลุมและเรียนรูดานสุขภาพ จากขอมูลของกองสุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข ณ เดือนมีนาคม 2547 มีชมรมสรางสุขภาพทั่วประเทศทั้งหมด 42,002 ชมรมมีสมาชิกจํานวน 5,057,730 คน เพื่อเปนการกระตุนใหทุกภาคสวนของรัฐจัดโอกาสใหประชาชนได มีสวนรวมอยางจริงจังในการสรางสุขภาพปจจุบันกองสุขศึกษาไดพัฒนารูปแบบการดาํเนนิการงานสรางสุขภาพที่ เปนรูปธรรม คือ การพัฒนาใหเกิด “หมูบานที่ประชาชนองคกรตางๆ ในหมูบานบานรวมทั้งภาครัฐที่มีสวน เกี่ยวของรวมมือ ในการพัฒนาและขยายหมูบานสรางสุขภาพใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน กองสุขศึกษาไดกําหนดเปาหมายพัฒนาใหเปนหมูบานสรางสุขภาพตนแบบ ป 2547 อําเภอละ 1 หมูบาน ป 2548 อําเภอละ5 หมูบาน ป 2549 อําเภอละ 10 หมูบาน โดยมีเกณฑในการวัด 8 ตัวชีวัด แนวคิดในการ ดําเนินงานเพื่อเปนหลักประกันใหประชาชนมีโอกาสเปนเจาของสุขภาพดี

Downloads

Download data is not yet available.

References

Lopez, D. A. (1998) The global of disease. International Conference on Global Public Health Perspective : Challenges for The Future Siam-intercontinental Hotel, Bangkok,Thailand.
Ling, C.J. (1998) Healthy lifestyles and health promotion. International Conference on Global Public Health Perspective. Challenges for The Future. Siam-intercontinental Hotal, Bangkok, Thailand.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-01