เทคนิคการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับอดุมศึกษา

ผู้แต่ง

  • นันธวัช นุนารถ

คำสำคัญ:

อุดมศึกษา, เทคนิคการสอน, ปัญหาเป็นฐาน

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน Problem Based นั้น เปนเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการ พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาที่ดีมากอีกเทคนิคหนึ่ง กลาวคือ ทําใหนักศึกษาเกิดทักษะการคิดวิเคราะห การ แกปญหา และการคิดอยางสรางสรรค นักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการเรียนและการปฏิบัติมากขึ้น โดยเฉพาะใน วิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูที่เนนการใหนักศึกษาไดฝกทักษะลงมือปฏิบัติจริงและ กระบวนการทํางานกลุม ใหนักศึกษาไดมีอํานาจในการบริหารจัดการควบคุมการเรียนรูของตนเอง มีการกําหนด บทบาทหนาที่ของสมาชกิ ในกลมุ ตามความสามารถ โดยมีการกําหนดขั้นตอนการเรียนรูเปน ๖ ขั้นตอน ไดแก ๑) การกําหนดปญหา ๒) การระดมสมอง ๓) การวิเคราะหปญหา ๔) การวางแผนการศึกษาคนควา ๕) การสราง ประเด็นการเรียนรูหรือประยุกตใชขอมูลเพื่อแกปญหา และ๖) การสรุปผลและรายงานผล ในสวนของอาจารย ผูสอนก็ลดบทบาทในการควบคุมชั้นเรียนลงโดยเปนเพียงผูชวย หรือผูใหแนวทางในการคนควาความรู สนับสนุน สงเสริมนักศึกษาเทานั้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

ไพศาล สุวรรณนอย. (2558). เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาการเรียนการสอน Problem–based Learning (PBL). มหาวิทยาลัยขอนแกน : ผูแตง.
มัณฑรา ธรรมบุศย. (2549). การพัฒนาคุณภาพการเรียนรโู ดยใช PBL. วารสารวชิ าการ.
วิภาภรณ บุญทา. (2541). “การศกึ ษาสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปน หลกั ในวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”, วิทยานิพนธปรญิ ญามหาบัณฑติ . สาขาวิชาเทคโนโลยีและการ
พยาบาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สํานักมาตรฐานการศึกษาและพฒั นาการเรียนร.ู (2550). การจัดการเรียนรูแบบใชป ญหาเปน ฐานกรุงเทพฯ:
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน.
อาภรณ แสงรัศม.ี (2543). ผลของการเรียนแบบใชปญหาเปน หลักตอลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมและความพึงพอใจตอการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปทีม 4. วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. อุดม รัตนอัมพรโสภณ. (2544). “ผลของการสื่อสารในเวลาเดียวกันและตางเวลากันในการเรียนรูผานเว็บโดยใช ปญหาเปนหลักที่มตีอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัศึกษาระดับปริญญาตร”ี,วิทยานิพนธครุศา
สตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสอ่ื สารการศกึ ษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. Barrow, H. S. (2000). Problem-based learning applied to Medical Education. Revised edition.
Illinois: School of Medicine, Southern Illinois University.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01.01.2022