โครงการออกแบบปรบั ปรุงชดุ กระเป๋าจากผ้า ไหมพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์
  • รจนา จันทราสา
  • ธนพัฒน์ เกิดสมบัติ

คำสำคัญ:

ผ้าไหมพุมเรียง, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ

โครงการออกแบบปรับปรุงชุดกระเปาจากผาไหมพุมเรียง จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงค เพื่อออกแบบปรับปรุงชุดกระเปาจากผาไหมพุมเรียง จังหวัดสุราษฎรธานีโดยพัฒนารูปแบบดีไซนตาม สไตลโมเดิรนเพื่อตอบสนองความตองการดวยวัสดุผสมสงเสรมิการใชผลิตภณัฑจากผาไหมพมุเรยีงใหมีเอกลักษณ เฉพาะในยุคปจจุบัน

วิธีการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตจากสํารวจลงพื้นที่และ เอกสารรวมถึงทําชารตเลือกวัสดุสรางตัวอยางจากวัสดุจริงและวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูบริโภคโดยตรง เพื่อใหไดขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหใหไดแนวทางในการออกแบบและพัฒนากระเปาตอไป

ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผาไหมพุมเรียงเปนผาที่มีความโดดเดนดาน ลวดลายสีสันและความ ละเอียดในการทอ สิ่งที่คํานึงถึงตอการออกแบบชุดกระเปาคือความสวยงามของวัสดุหลักแตเปนการนํามาสราง มูลคาเพิ่มดวยววัสดุผสมจากหนงัแทและกระจูดขดัลายขาดดําโดยการออกแบบใหมีความโดดเดนทางดานรูปทรง และนํามาใชงานไดจริงทัน

ผลของการออกแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาไหมพุมเรียง โดยประยุกตรูปทรงเรขาคณิตมาผสมวัสดุ ธรรมชาติหนังแทและกระจูด มาประยุกตเปนกระเปา 2 ชุด ชุดนึงประกอบดวย 4 ใบไดแก กระเปาสะพายไหล กระเปาถือ กระเปาหนีบ กระเปาธนบัตร และยังเปนการอนุรักษผาไทยใหเปนที่รูจักคงอยูสืบไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

ณรงคฤทธิ์ โสภา และคณะ. 2538. ผาไทย .พิมพครั้งแรก กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ดานสุทธาการพิมพ
ดารนี บุณยประสพ .2534 .ผาทอพนื้ เมืองภาคใต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอมรนิ ทรพ ริ้นติ้งแอนดพ ับลชิ ซิงจํากดั
( มหาชน )
วิบูลย ลี้สุวรรณ .2538 .หัตถกรรมพนื้ บาน .พิมพค รั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ พิมพลกั ษณ
วิรุณ ตั้งเจริญ .2539 .การออกแบบ .พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โรงพิมพโอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส
อดุลย จาตุรงย .2534 .พฤตกิ กรรมผูบริโภค .กรุงเทพฯ : โรงพิมพ คณะพาณิชยศาสตรและการบญั ชีมหาลัย
ธรรมศาสตร http://www.lib.ru.ac.th/journal/loincloth.html
อัญชลี โสมดี .2552 .การออกแบบของที่ระลกึ .พิมพครั้งที่ 2 เชียงใหม โรงพิมพ : คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-01