การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ละครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยวใน ท้องถิ่น:กรณีศกึษาแหล่งท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง

  • วินิจ เทือกทอง
  • สุวรีย์ ยอดฉิม

คำสำคัญ:

English for Local Tourism, Learning Process, English Teachers, Attractions in Rattanakosin Areas

บทคัดย่อ

The purpose of this study was twofold : 1) study the learning process of English for Tourism, and 2) to train English teachers of Suan Sunandha Rajabhat University’s network schools. The research and development design were used in this study. The sample of the study was consisted of 2 groups: 32 English teachers and 350 students from level 3-4, academic year A.D. 2005. The instrument was an achievement test on learning process of English for Tourism. Totry out the lesson plans, 7 secondary schools were selected and the structure of the curriculum resulted in 7 learning outcome components: learning outcomes, content, learning activities, teaching aids measurement/ evaluation, and key performance indicators. In terms of English lesson plans, 10, 14, 8 and 6 lesson plans were designed by Mattayom Wat Benjamaborpit School, Mattayom Wat Makutkasattriyaram School, Silachara Phiphat School and The Secondary Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University, respectively. The 13, 3 and 5 lesson plans were designed by Dusitaram Secondary School, Wat Sangwet school and Yothinburana School, respectively. Finally, the feasibility of curriculum implementation from 7 schools showed that the achievement test from pre-test and post-test were significantly different at =0.05

Downloads

Download data is not yet available.

References

พิณทิพยทวยเจรญิ(2543).ภาพรวมของนักศกึษาภาษาและภาษาศาสตร.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2545). การจัดการคุณภาพ : จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประกันคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ.
สุมิตรา อังวัฒนกลุ (2539). วิธีสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สุรางค โคงตระกลู (2545). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อิน หมูจุล (2538). เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาพฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ. ยะลา : ภาควิชาภาษาตางประเทศสถาบันราชภฏัยะลา.
Delearoderie, J. & Farmer, C. (2005). Robust Science and Technology Portfolio Planning Six. Sigma. Retrievied July 20, 2005 from http://apgc.org/portal/apgc/site/content?Docid=122162
Farris, P. (2001). Language Arts : Process, Product, and Assessment. New York : McGraw Hill.
Hales, F. (2000). Quality Function Deployment as a Decision Making Tool (1995). Retrieved July 25, 2003 from http://www.proactden.com/pages/duide.htm
Mazur, H. (1997). Voice of Customer Analysis : A modern System of Front End QFD Tools, with Case Studies. Retrieved July 24, 2005 from http://www.Mazur.net/Works/voice-of- customer.pd

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-01