เป้าหมายและขอบเขต

วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์  เป็นวารสารของภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าในทางวิชาการ โดยเปิดรับบทความที่มีการศึกษาอย่างมีมิติทางประวัติศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้เป็นของผู้เขียน คณะกรรมการวารสาร ภาควิชาประวัติศาสตร์ฯ กองบรรณาธิการ ตลอดจนกรรมการกลั่นกรองประจำฉบับ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับข้อคิดเห็นเหล่านั้น ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและสงวนสิทธิ์ตามกฏหมาย

 

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ ที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ในบางกรณีอาจตีพิมพ์บทความแปลพิเศษที่เคยตีพิมพ์แล้วในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

การประเมินคุณภาพบทความ

บทความวิจัย บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการด้วยระบบปกปิดชื่อ บทความทุกประเภทจะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกลั่นกรองอย่างน้อย 3 ท่าน โดยหลักการกองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาบทความให้ผู้เขียนทราบภายใน 4 สัปดาห์หลังจากได้รับบทความ บทความที่ผ่านการกลั่นกรองอาจต้องปรับแก้ก่อนได้รับอนุมัติให้ตีพิมพ์ ผู้เขียนจะมีสิทธิ์ตรวจแก้ต้นฉบับก่อนพิมพ์ ซึ่งจะต้องตรวจทาน แก้ไข และส่งผลกลับภายในเวลาที่กำหนด กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแต่งถ้อยคำตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับรูปแบบของวารสาร

 

กำหนดการตีพิมพ์

วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ปัจจุบันมีกำหนดการตีพิมพ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เท่านั้น 

 

นโยบายการเข้าถึงบทความ

วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์เปิดให้ผู้อ่านทั่วไปอ่านบทความได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยยึดถือหลักการที่มุ่งให้ผู้คนในสังคมได้เข้าถึงงานวิจัยและงานวิชาการได้โดยสะดวก และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างกว้างขวาง

 

เจ้าของ

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์