เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • บทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

  • ผู้เขียนได้จัดเตรียมต้นฉบับให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทางวารสารกำหนดและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  (ดูหลักเกณฑ์การจัดเตรียมต้นฉบับ)

  • หากภาษาที่ใช้ในบทความไม่ใช่ภาษาแรกของผู้เขียน ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความ

  • หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

หลักเกณฑ์การจัดเตรียมต้นฉบับ

บทความเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้หากภาษาที่ใช้ในบทความไม่ใช่ภาษาแรกของผู้เขียน ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความ

ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 25 หน้ากระดาษ A4 คอลัมน์เดียวไม่เว้นบรรทัด รวม ตาราง แผนภาพ และเอกสารอ้างอิง ต้นฉบับภาษาไทยใช้อักษร Cordia New 16 ต้นฉบับภาษาอังกฤษใช้ Time New Roman 10

บทความต้องประกอบด้วย ชื่อบทความ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ข้อมูลของผู้เขียน คือ ชื่อนามสกุลจริง(ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) อีเมล บทคัดย่อ (Abstract ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 300 คำ) คำสำคัญ (Keyword ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประมาณ 3-5 คำ) เนื้อหา และเอกสารอ้างอิง บทความควรมีภาพ ตาราง และ แผนภูมิประกอบในจำนวนที่เหมาะสม ชื่อและคำบรรยายในตาราง แผนภูมิและภาพ ภาพควรมีความคมชัดและละเอียดไม่ต่ำกว่า 600x800 พิกเซล หรือ 300 dpi โดยส่งแยกเป็นไฟล์ต่างหาก พร้อมระบุแหล่งที่มาของภาพ

หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

การอ้างอิงทั้งหมด (เชิงอรรถอ้างอิงแหล่งที่มา เชิงอรรถขยายความ เชิงอรรถเชื่อมโยง) ให้ใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถท้ายหน้ากระดาษการอ้างอิงใช้ระบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถตามหลักเกณฑ์ Turabian (Notes-Bibliography Style) โดยแยกเป็นการอ้างอิงท้ายหน้ากระดาษ (Footnotes) และ การลงรายการอ้างอิงท้ายบทความ (Bibliographies หรือ Reference List) สามารถดูรายละเอียดการอ้างอิงได้ที่นี่