เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • บทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
  • ผู้เขียนได้จัดเตรียมต้นฉบับให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทางวารสารกำหนดและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  (ดูหลักเกณฑ์การจัดเตรียมต้นฉบับ)
  • หากภาษาที่ใช้ในบทความไม่ใช่ภาษาแรกของผู้เขียน ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความ
  • หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

หลักเกณฑ์การจัดเตรียมต้นฉบับ

บทความเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้หากภาษาที่ใช้ในบทความไม่ใช่ภาษาแรกของผู้เขียน ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความ

 

การพิมพ์ต้นฉบับ

การพิมพ์ต้นฉบับ (รูปแบบนี้มีผลสำหรับบทความที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป) สามารถดาวน์โหลด Template ได้ที่ Template

 

1. การตั้งค่าหน้ากระดาษ

พิมพ์ด้วยกระดาษขนาด B5 หน้าเดียว ระยะบรรทัด 1 เท่า

ตั้งระยะขอบกระดาษ

บน      3.46  เซนติเมตร

ล่าง     2.54  เซนติเมตร

ซ้าย     3.00  เซนติเมตร

ขวา     2.54  เซนติเมตร

 

2. รูปแบบการจัดพิมพ์

 

2.1 การพิมพ์เนื้อหา

รายการ

ระยะขอบ

ลักษณะตัวอักษร

รูปแบบตัวอักษร

ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ

ชิดซ้าย

หนา

Browallia New

        18

ชื่อผู้แต่ง

ชิดซ้าย

ตัวเอน

Browallia New

        14

หน่วยงานสังกัด

ชิดซ้าย

ปกติ

Browallia New

        12

คำว่า “บทคัดย่อ”

ชิดซ้ายคอลัมน์

หนา

Browallia New

        14

เนื้อหาในบทคัดย่อ

จัด 1 หรือ 2 คอลัมน์

ปกติ

Browallia New

        12

หัวข้อแบ่งตอน

 

หนา

Browallia New

        14

หัวข้อย่อย

ชิดซ้าย

หนา

Browallia New

        14

เนื้อหาบทความ

ย่อหน้า

ปกติ

Browallia New

        14

การเน้นความในบทความ

จัดพอดีหน้า

-

หนา

Browallia New

        14

ข้อความในตาราง

-

ปกติ

Browallia New

        12

ข้อความอ้างอิง

 

ตัวเอน

Browallia New

        14

เลขหน้า

 

ด้านล่าง

กลางหน้า

ปกติ

Browallia New

        10

เชิงอรรถ

ย่อหน้า

ปกติ

Browallia New

        10

 

2.2 ตารางและรูปภาพ

รายการ

พิมพ์คำว่า

     ระยะขอบ

ลักษณะตัวอักษร

รูปแบบตัวอักษร

      ขนาดตัวอักษร

ตาราง

 

“ตารางที่...”             (เว้น 1 บรรทัด)  

       ชิดซ้าย

 

          หนา

 

Browallia New

 

               12

 

 

ตามด้วยชื่อตาราง

       ชิดซ้าย

          เอน

Browallia New

               12

รูปภาพ

“ภาพที่...”

      กลางภาพ

         หนา

Browallia New

               12

 

ตามด้วยชื่อภาพ

      กลางภาพ

         ปกติ

Browallia New

               122.3 การเขียนเอกสารอ้างอิง

ใช้อักษร Browallia New ขนาด 14 ภาษาไทยพิมพ์คำว่า “รายการอ้างอิง” ตัวหนา อยู่กลางหน้ากระดาษ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ พิมพ์คำว่า “References” กำหนดให้เขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบ Turabian โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่