ติดต่อ

วารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Email: hist_journal@arts.tu.ac.th

Thammasat Journal of History
Department of History, Philosophy and English Literature
Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
2 Thanon Phra Chan, Phra Borom Maha Ratchawang
Phra Nakhon, ฺBangkok 10200
Email: hist_journal@arts.tu.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลัก

กองบรรณาธิการวารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ปฏิพัทธ์ สถาพร (Patipat Sathaporn)