รายชื่อกองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ  Editor  

 

อาจารย์ ดร.ตามไท ดิลกวิทยรัตน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

กองบรรณาธิการ  Editorial Board   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ใจจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ชาติประเสริฐ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารจัดการวารสาร
Journal  Management Team

 

 

 

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

นายวัฒนา กีรติชาญเดชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย