ที่ปรึกษา

 

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล

University of Wisconsin-Madison, United State

 

 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

 บรรณาธิการ

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

 กองบรรณาธิการ

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย

 

 

อาจารย์ ดร.ชาติชาย มุกสง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

 

 

อาจารย์ ดร.ปรีดี หงษ์สต้น

Linnaeus University, Sweden

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร ชูติกมลธรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

อาจารย์ ดร.พนารัตน์ อานามวัฒน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

อาจารย์ทัศสภา อุมะวิชนี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย