ที่ปรึกษา

 

 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

 

บรรณาธิการ

 

 

อาจารย์ ดร.ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัททิยากร ศศิธรามาศ              

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรี สุรเกียรติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

 

 

อาจารย์ ดร.ชาติชาย มุกสง        

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร ชูติกมลธรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย