กิตาบซาบีลัลมุฮฺตะดินกับภาพสะท้อนความต้องการฟื้นฟูศาสนาอิสลามในโลกมลายู ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18

Main Article Content

นูรียะ ยูโซะ

บทคัดย่อ

กิตาบซะบิลัลมุฮฺตะดินเป็นวรรณกรรมสอนศาสนาประเภทกิตาบที่ประพันธ์ขึ้นโดยมูฮัมหมัดอัรชาด อัลบันจารี อุลามาอฺชาวบันจาร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยกิตาบเล่มนี้ประพันธ์ตามพระบัญชาของสุลต่านตะห์มิดุลเลาะห์ที่ 2 แห่งรัฐสุลต่านบันจาร์มาซิน ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่เมืองบันจาร์ประสบกับภาวะความอ่อนแอทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งยังเผชิญหน้าของการแทรกแซงของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา (VOC) และพัฒนาต่อไปเป็นระบอบอาณานิคมอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เนื้อหาที่ระบุในกิตาบกล่าวถึงข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม โดยมูฮัมหมัดอัรชาด อัลบันจารีหยิบยกปัญหาการที่พบในชีวิตประจำวันมาอธิบาย รวมถึงรายละเอียดของวัตรปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลาม เนื้อหาเหล่านี้ประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปกครองในสังคมบันจาร์ อันสะท้อนถึงความต้องการฟื้นฟูศาสนาอิสลามในโลกมลายูที่กำลังสั่นคลอนจากกระแสวัฒนธรรมตะวันตกและรากฐานความเชื่อดั้งเดิมของชาวบันจาร์ นอกจากนี้ยังถือเป็นการรักษาความเป็นอิสลามซึ่งเป็นความเชื่ออันเคร่งครัดในราชสำนักให้คงอยู่ในสังคมบันจาร์

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

อัลบันจารี, มูฮัมหมัดอัรชาด. ซาบีลัลมุฮฺตะดิน. กรุงเทพฯ: อัลนะห์ดีพริ้นติ้ง, มปก.

ฮอลล์, ดี.จี.อี.. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการแปล) ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิศดาร ดรีมแคชเชอร์: กรุงเทพฯ, 2549.

Ahyat, Ita Syamtasiyah. Kesultanan Banjarmasin pada Abad ke-19: Ekspani Pemerintah Hindia-Belanda di Kalimantan

Azra, Azyumardi. The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia. USA: University of Hawaii, 2004.

Haji Ali Wan Mamat, Preparation for Manuscript Writing. in Legacy of Malay Manuscripts, Kuala Lumpur: National Library of Malaysia, 1982.

Ngah, Mohd Nor Bin. Kitab Jawi: Islamic Thought of the Malay Muslim Scholars. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 1982.

Harun Mamat Piah. Kitab Tib Malay Mesicine. in Legacy of Malay Manuscripts. Kuala Lumpur: The National Library of Malaysia, 2012.

Roff, William R. Studies on Islam and Society in Southeast Asia. NUS: Singapore, 2009.

Kaprawi, Norhayati. Isu anjing sudah di bahas pada 1930han lagi… http://gayapeneroka.blogspot.com/2013/08/isu-anjing-sudah-di-bahas-pada-1930han.html (accessed February 7, 2018).

Lazardi Wong Jogja. Kronologi Sejarah Sulawesi (40.000 SM - 2018 M) 2016. http://alanqasaharica.blogspot.com (accessed February 8, 2018).

Wikimedia Commons. Empat Serangkai dari Tanah Jaei (Melayu). https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empat_Serangkai_dari_Tanah_Jawi_(Melayu).jpg [(accessed 8 February, 2018).