การเมืองของความรุนแรงและวิถีชีวิตในนคร

Main Article Content

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

บทคัดย่อ

เนื้อหาการศึกษาสำคัญในบทความนี้เป็นการวิเคราะห์ความรุนแรงในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเขตเมืองหรือนคร (Urban Violence) ความรุนแรงถือเป็นหัวข้อที่สำคัญอันหนึ่งในวงวิชาการและมีการศึกษาผ่านแนวความคิดต่างๆ ที่หลากหลาย จุดมุ่งหมายหลักของบทความนี้จะเน้นการวิเคราะห์ความรุนแรงในบริบทของการใช้อำนาจ รวมถึงข้อถกเถียงในทางวิชาการและการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยปกติความรุนแรงมักจะถูกมองโดยเฉพาะจากการวิเคราะห์ในเชิงพฤติกรรมว่าเป็นลักษณะเฉพาะหรือนิสัยของแต่ละบุคคล แต่ถ้าศึกษาในเชิงสังคมวิทยาการเมืองเราสามารถวิเคราะห์ว่า บางครั้งไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นที่มีความรุนแรง แต่ “พื้นที่” บางแห่งก็มีนัยยะของความรุนแรงแฝงอยู่เช่นเดียวกัน แนวทางความเข้าใจความรุนแรงในลักษณะนี้เองเป็นที่มาของนโยบายการคืนความเป็นสาธารณะในเมืองเมะเดยีน ประเทศโคลอมเบียที่มองว่าถึงแม้ความรุนแรงในเมะเดยีนจะมีหลากหลายสาเหตุที่มาก็ตาม แต่ด้วยแนวทางการฟื้นฟูเมืองในเชิงกายภาพ ได้กลายเป็นวิถีทางที่สำคัญในการลด
ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมืองเมะเดยีนนี้

Article Details

บท
บทความวิจัย