บทปริทัศน์หนังสือ: Muslims of Medieval Latin Christendom C.1050-1614

Main Article Content

สัมพันธ์ วารี

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ

References

Catlos, Brian A. Muslims of Medieval Latin Christendom, c. 1050-1614. Cambridge, U.K: Cambridge University Press, 2015.

อานันท์ กาญจนพันธุ์. ความคิดทางประวัติศาสตร์และศาสตร์ของวิธีคิด: รวมบทความทางประวัติศาสตร์.กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2543.

“The Mudejar Towers of Teruel/Torres Mudéjares de Teruel.” The best places in spain. http://www.bestplacesinspain.com/900/torres-mudejares-de-teruel-mudejar-towers-of-teruel/ (accessed April 21, 2018).

Matthew Carr. “Spain’s Moriscos: a 400 year old Muslim tragedy is a story for today.” The guardian. https://www.theguardian.com/books/2017/mar/14/spains-moriscos-a-400-year-old-muslim-tragedy-is-a-story-for-today (accessed April 21, 2018).

Pew Research Center. “The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050.” Pewforum. http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010 -2050/ (accessed April 10, 2018).

สุชาติ เศรษฐมาลินี. “อิสลามโมโฟเบีย: โรคร้ายที่ต้องรีบเยียวยา.” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้.https://www.deepsouthwatch.org/node/8715 (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561).