“เท่าๆ กับหัวใจก็เห็นจะไม่ไกลกันนัก” การเผยแพร่ความรู้เรื่องฟันและทันตกรรมสมัยใหม่ ในสังคมกรุงเทพฯ

Main Article Content

ปรีดาภรณ์ เอี่ยมแจ๋

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษาการเผยแพร่ความรู้เรื่องฟันและทันตกรรมสมัยใหม่ในสังคมกรุงเทพฯ ช่วงทศวรรษ 2450-2480 คำถามหลักของงานคือ วัฒนธรรมฟันขาวจากโลกตะวันตกถูกทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในสังคมกรุงเทพฯ ได้อย่างไร และผู้คนคิดอย่างไรกับวัฒนธรรมฟันขาวจากการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมฟันขาวถูกแนะนำและเผยแพร่ผ่านโรงเรียน คู่มือดูแลสุขภาพ วรรณกรรม โฆษณา ภาพ การบริการด้านทันตกรรม และนโยบายด้านสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม สถิติทันตสุขภาพได้แสดงให้เห็นว่า ผู้คนรู้จักฟันขาวในฐานะที่เป็นเครื่องแสดงความทันสมัยแบบโลกตะวันตกมากกว่าที่จะตระหนักถึงความสำคัญของฟันขาวในทางสุขภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย