การขุดค้นยุคก่อนประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคสงครามเย็น: โบราณคดีอเมริกันในประเทศไทยที่เป็นอาณานิคมใหม่

Main Article Content

มอริซิโอ เปเลจจี (เขียน)
เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช (แปล)

บทคัดย่อ

การค้นพบและการขุดค้นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์จำนวนมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในทศวรรษ 1960 ถึงกลางทศวรรษ 1970 นั้น แหล่งโบราณคดีที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีที่สุดแหล่งหนึ่งคือมรดกโลกบ้านเชียง ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในวงการโบราณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักฐานเกี่ยวกับจารีตยุคสำริดที่พัฒนาขึ้นด้วยตนเองขัดแย้งกับทัศนะของปัญญาชนอาณานิคมที่มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะพื้นที่ด้อยทางวัฒนธรรม ที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้นได้ด้วยการเป็นผู้รับเอาวัฒนธรรมจากอินเดียและจีน ต่อมาค่าอายุเดิม ของบ้านเชียง ซึ่งแม้จะได้รับการปฏิเสธในภายหลัง แต่ก็ได้ทำให้ในสมัยหนึ่งบ้านเชียงกลายเป็นศูนย์กลางของการถกเถียงในระดับสากลเกี่ยวกับต้นกำเนิดของยุคโลหะโลก การศึกษาโบราณคดีโดยมุ่งเน้นประเด็นเรื่องรูปแบบและลำดับพัฒนาการของโบราณวัตถุนั้นอำพรางความจริงที่ว่านักโบราณคดีอเมริกันสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ณ ช่วงเวลาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกดึงเข้าสู่ยุทธศาสตร์สงครามในฐานะพื้นที่สนับสนุนยุทธปัจจัยสำหรับแนวหน้าในสงครามเวียดนาม บทความนี้จึงพินิจพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตความรู้ทางโบราณคดีเกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสหรัฐอเมริกา กับการเมืองสงครามเย็น โดยเจาะจงไปที่ภาวะความสัมพันธ์แบบพึ่งพิงที่ประเทศไทยมีต่อสหรัฐอเมริกาภายใต้ลัทธิอาณานิคมแผนใหม่


 

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Bayard, D. The root of Indochinese civilization: Recent development in the prehistory of Southeast Asia. Pacific Affairs 53, no. 1 (1980): 89-114.

Binford, L.R. Archeology as anthropology, American Antiquity 28 (1962): 217-225.

Breazeal, K. and S. Smukarn. A Culture in Search of Survival: The Phuan of Thailand and Laos, New Haven, CT: Wale University Southeast Asia Studies Monograph Series 41, (1988).

Charoengwongsa, P. “Ban Chiang retrospect: What the expedition means to archeologists and the Thai public.” Expedition 24, no. 4 (1982): 13-16.

Cherry, H. “Digging up the past: Prehistory and the weight of present in Vietnam.” Journal of Vietnamese Studies 4, no. 1 (2009): 84-144.

Chomsky, N., Zinn, H., Nader, L., et al. The Cold War & the University: Toward an Intellectual History of Postwar Years. New York: New Press, 1997.

Cœdès, G. The Making of Southeast Asia. Translated by H.M. Wright. London: Routledge and Kegan Paul, 1966.

_________. Tresors d’art de Thailande. Catalogue de l’exposition au Musee Cernuschi (with Jean Boisselier and M.C. Subhadradis Diskul). Paris: Presses Artistiques, 1964.

Diaz-Andreu, M. and T. Champion, eds. Nationalism and Archeology on Europe. Boulder, CO: Westview Press, 1996.

Edwards P. Cambridge: The Cultivation of a Nation 1860-1945. Honolulu: University of Hawaii Press, 2007.

Evers, H. D., ed. Loosely Structured Social System: Thailand in Comparative Perspective. New Haven, CN: Yale University Press, 1996.

FAD. Guide to Ban Chiang National Museum. Bangkok: Fine Arts Department, 2009.

Felch, J. “A Life in shards.” Los Angeles Times, 11, 12, 13 (September 2008).

http://traffikingculture.org/publications/felch-j-2008-a-lie-in-shards (accessed 25 September 2014).

Fineman, D. A. Special Relationship: The United State and Military Government in Thailand, 1947-1958. Honolulu: University of Hawaii Press, 1997.

Finkel, J. “Thai antiquities, resting uneasily.” The New York Times, 17 (February 2008). http://www.nytime.co/2008/02/17/arts/design/17fink.html?_r=1&oref=slogin (accessed 25 September 2015).

Fowler, D. “Uses of the past: Archeology in the service of the state.” American Antiquity 52, no. 2 (1987): 229-245.

Gerini, G. E. “Siamese archeology: A synoptcal sketch.” in The Kingdom of Siam. Edited by A.C. Carter. New York: Knickerbocker Press, 1904, 211-226.

Gilman, N. Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America. Baltimore, MD and London: The John Hopkins University Press, 2003.

Glover, I. “National and Political uses of archeology in Southeast Asia.” Indonesia and the Malay World 31, no. 89 (2003): 16-30.

Gorman, C.F. and Charoenwongsa, P. “Banchiang: A mosaic of impression from the first two years.” Expedition 18, no. 4 (1976): 14-26.

Higham, C.F.W. “The Ban Chiang culture in wide perspective.” Proceedings of the British Academy 69 (1983): 229-261.

________. The Bronze Age of Southeast Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Jacobs, N. Modernization Without Development: Thailand as an Asian Case Study. New York: Praeger, 1971.

Kane, S. (ed.). The Politic of Archaeology and Identity in a Global Context. Boston, MA: Archaeological Institute of America, 2003.

Kaneko, E. “Robert von Heine-Geldern: 1885-1968.” Asian Perspectives 13 (1970): 1-10.

Karnow, S. Vietnam: A History. New York: Penguin, 1970.

Kerr, A.F.G. and Seidenfaden, E. ‘Ethnology’ in Siam: Nature and Industry. Bangkok: Ministry of Commerce, 1930.

Keyes, C. Finding Their Voice: Northeastern Villages and the Thai State. Chiang Mai: Silkworm Books, 2014.

________. “The case of Purloined Lintel: The politics of Khmer Shrine as a Thai National Treasure.” in National Identity and Its Defenders: Thailand Today. Edited by C.J. Reynolds. Chiang Mai: Silkworm Books, 2002.

Kislenko A. “A not so silence partner: Thailand’s role in convert operations, counter-insurgency, and the war in Indochina.” The Journal of Conflict Studies 24, no.1 (2004). http://Journals.hil/unb.ca/index.php/Jcs/artcle/view/292/465 (accessed 25 September 2015).

Kohl, P.L. and C. Fawcett, eds. Nationalism, Politics and the Practice of Archaeology. Cambridge University Press, 1996.

Meskell, J.D. ed. Archaeology under Fire: Nationalism and Politics and Heritage in the Eastern Mediterranean and the Middle East. London: Routledge, 1998.

Muhly, J.D. “University Museum-Thai Fine Arts Department Northeastern Archaeological Project: Introduction.” Expedition 18, no. 4 (1976): 11-13.

Murdoch, J.B. “The 1901-1902 ‘Holy man’s’ rebellion.” Journal of Siam Society 62, no. 1 (1971): 47-66.

Peleggi, M. “From Buddhist icons to national antiquities: Cultural nationalism and colonial knowledge in the making of Thailand’s history of art.” Modern Asian Studies 47, no. 5 (2013): 1520-1548.

_________. The Politics of Ruins and the Business of Nostalgia. Bangkok: White Lotus, 2002.

_________. Thailand: The Worldly Kingdom. London: Reaktion Books, 2007.

Pietrusewsky, M. “The ancient inhabitants of Ban Chiang: The evidence from the Human skeletal and dental remains.” Expedition 24, no. 4 (1982): 42-50.

Randolph, S.R. The United States and Thailand: Alliance Dynamics, 1959-1985. Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 1986.

Riggs, F.W. Thailand: The Modernization of Bureaucratic Polity. Honolulu: East-West Center, 1966.

Robin, R. The Making of Cold War Enemy: Culture and Politics in the Military-Intellectual Complex. Princeton, NJ: University Press, 2001.

Saunders, F.S. Who paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War. London: Granta, 1999.

Silberman, N.A. Between Past and Present: Archaeology, Ideology and Nationalism in the Modern Middle East. New York: H. Holt & Co, 1989.

Smith, C. ed. Encyclopedia of Global Archaeology. New York: Springer Science, 2014.

Smith, L. Archaeological Theory and Politics of Cultural Heritage. Abingdon, Oxford and New York: Routledge, 2004.

Solheim II, W.G. “Early Bonze in northeastern Thailand.” Current Anthropology 9, no. 1 (1968): 59-62.

________. “Obituary: Chester F. Gorman, 1938-1981.“ American Antiquity 47, no.2 (1982): 795-797.

Solheim WG II. and Gorman CF. “Archaeological Salvage Program: Northeastern Thailand, First Season.” Journal of Siam Society 54, no. 2 (1966): 111-181.

Trigger, B.G. A History of Archaeology Thought, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Van Heekeren, H.R., Knuth, E. and Sørensen, P. Archeology excavations in Thailand: Thai-Danish Prehistoric Expedition. Copenhegen: Munksgaard, 1957-1988.

Wakin, E. Anthropology Goes to War: Professional Ethics & Counterinsurgency in Thailand. Madison: University of Wisconsin Center for Southeast Asian Studies, 1992.

White, J.C. Ban Chiang: Discovery of a lost Bronze Age. Philadelphia: The University Museum, University of Pennsylvania; and Washington DC: The Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service, 1982.

________. “Dating early bronze at Ban Chiang, Thailand.” In From Homo Erectus to the Living Tradition: Choice of Papers from the 11th International Conference of the European Association of Southeast Archaeologists, Bougon, 25th-29th September 2006. Edited by J.P. Pautreau, A.S. Coupey, V. Zeitoun, E. Rambaut, et al. Chiangmai: Siam Rattana, 2008: 91-104

________. “Early East Asian metallurgy: The Southern tradition.” in The Beginning of the use of Metals and Alloys: Paper from the Second International Conference on the Beginning of the Use of Metals and Alloys, Zhengzhou, China, 21-26 October 1986, Edited by R. Maddin. Cambridge, MA: The MIT Press, 1988: 175-181.

________. “New beginnings.” The Bang Chiang Update: Newsletter for the friends of Ban Chiang no. 20 (2013).

________. A revision of chronology of Ban Chiang and its implications for the prehistory of the northeast Thailand. PhD dissertation, University of Pennsylvania, Ann Abor, MI: University Microfilms, 1986.

Willey, G.R. and Philips, P. Method and Theory in American Archaeology. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1958.

ชิน อยู่ดี, วัฒนธรรมบ้านเชียงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2514

_______. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: การพิมพ์พระนคร, 2513.

ศรีศักร วัลลิโภดม. “’เขตสะสม’ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ในอีสาน.” เมืองโบราณ 6, ฉ. 1 (2522): 29-39.

________. “ความสำคัญของยุคเหล็กในประเทศไทย.” มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์. นำข้อมูลขึ้นเมื่อพ.ศ. 2522. http//www.lek-prapai.org/watch.php?id=797 (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558).

_________. “ลาวในเมืองไทย.” เมืองโบราณ 6, ฉ. 2 (2523): 55-70.

_________. แอ่งอารยธรรมอีสาน แฉหลักฐานพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ: มติชน, 2533.

สุจิตต์ วงษ์เทศ, คนไทยอยู่ที่นี่ ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของชาวสยามในเมืองไทย. กรุงเทพฯ: มติชน, 2529.

สุด แสงวิเชียร. “ชาวโปลีนีเซียน, พวกออสตราลอยด์ และโปรโตมาเลย์ มีความสำคัญกันอย่างไร.” เมืองโบราณ 4, ฉ. 4 (2521).

Neil Brodie. “Ban Chiang.” Trafficking Culture. entry posted August 20, 2012). http://traffickingculture.org/case_note/1046/ (accessed May 2015).

UNESCO. “Ban Chiang Archaeological Site.” UNESCO. http://whc.unesco.org/en/list/575/documents (accessed May 2015).