ทฤษฎีการเขียนประวัติศาสตร์ของเฮย์เดน ไวต์

Main Article Content

ตามไท ดิลกวิทยรัตน์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของบทความวิจัยนี้ คือการศึกษาทฤษฎีการเขียนประวัติศาสตร์ของเฮย์เดน ไวต์ ด้วยการสังเคราะห์จากงานเขียนของเขาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 จนถึงทศวรรษ 2010 ผลจากการศึกษา พบว่าสาระสำคัญของทฤษฎีการเขียนประวัติศาสตร์ของเฮย์เดน ไวต์ สามารถสรุปได้เป็นข้อเสนอหลัก 3 ประการประการที่หนึ่ง งานเขียนทางประวัติศาสตร์เป็นงานประพันธ์รูปแบบหนึ่ง ประการที่สอง วิธีวิทยาของการศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ใช่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสมมติฐานในแบบวิทยาศาสตร์กายภาพ แต่เป็นการคิดเชื่อมโยงแบบโวหารภาพพจน์ (figurative thinking) เพื่อให้นักประวัติศาสตร์สามารถตีความข้อเท็จจริงจากอดีตให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่มีความหมาย และประการที่สาม กลวิธีในการประพันธ์เป็นเครื่องมือสำคัญของการเขียนประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์จึงไม่ควรพยายามลดทอนองค์ประกอบของความเป็นงานประพันธ์ในงานเขียนของตน แต่ควรเรียนรู้เครื่องมือในการประพันธ์จากนักเขียนเพื่อนำไปใช้ในการตีความข้อเท็จจริงและนำเสนอภาพแทนเหตุการณ์ในอดีต

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Auerbach, Erich. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, Princeton: Princeton University Press, 2003.

Domanska, Ewa, ed. Encounters: Philosophy of History after Postmodernism. Charlottesville: University Press of Virginia, 1998.

Doran, Robert. The Ethics of Theory: Philosophy, History, Literature. London: Bloomsbury Academic, 2017.

Gay, Peter, Style in History: Gibbon, Ranke, Macaulay, Burckhardt. W. W. Norton & Company; Reprint edition, 1989.

Gunn, Simon. History and Cultural Theory. Routledge, 2006.

Friedlander, Saul. Nazi Germany and the Jews 1939-1945: The Years of Extermination, New York: Happer Perennia, 2007.

Paul, Herman. Hayden White. Cambridge: Polity Press, 2011.

Van, Richard T. “The Reception of Hayden White” in History and Theory, Vol. 37, No. 2 (May, 1998), 143-161.

White, Hayden. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1973.

White, Hayden. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1978.

White, Hayden. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation.

Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1987.

White, Hayden. Figural Realism: Studies in the Mimesis Effect. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1999.

White, Hayden. The Practical Past. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2014.