พัฒนาการของมโนทัศน์ "ประวัติศาสตร์โลก" ในโลกตะวันตก: World History กับ Global History

Main Article Content

วัชระ สินธุประมา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มุ่งสำรวจศึกษาพัฒนาการของมโนทัศน์เรื่อง “ประวัติศาสตร์โลก” ในวงวิชาการตะวันตก เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในบริบทของการศึกษาและวงวิชาการไทย


ผลการวิจัยโดยสรุปแสดงให้เห็นว่า ความหมายและความสำคัญ ของ “ประวัติศาสตร์โลก” กับพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์นิพนธ์ของ มโนทัศน์เรื่องประวัติศาสตร์โลก เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและปรับเปลี่ยนไปด้วย กันอย่างแยกไม่ออก โดยเริ่มตั้งแต่ร่องรอยในงานเขียนประวัติศาสตร์ ชิ้นแรกของโลกตะวันตกในสมัยกรีกเฮลเลนิก ผ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์ คริสเตียนที่อธิบายประวัติศาสตร์โลกภายในกรอบกำหนดแห่งเทวลิขิต การเข้าสู่โลกสมัยใหม่จนถึงความพยายามแยกแยะประวัติศาสตร์รัฐ ออกจากความเชื่อทางศาสนาในสมัยแห่งภูมิธรรม การก่อตัวของวิชาชีพ ประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 19 ซึ่งมุ่งเน้นงานเชิงลึกและกลายเป็นเงื่อน ไขตีกรอบวงแคบเชิงพื้นที่ในการเขียนประวัติศาสตร์ ผลสืบเนื่องจาก สงครามโลกที่มีต่อการเขียนประวัติศาสตร์โลกในเชิงปรัชญา และเพื่อ อุดมคติแห่งสันติภาพ กระบวนการทางประวัติศาสตร์กับทฤษฎีทาง สังคมศาสตร์ นักประวัติศาสตร์อาชีพในศตวรรษที่ 20 ประวัติศาสตร์ โลกาภิวัตน์กับที่มาของ global history ลงท้ายด้วยคุณูปการจากการเรียนรู้มโนทัศน์ประวัติศาสตร์โลกที่จะพึงมีสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

Article Details

บท
บทความประจำฉบับ

References

ทองทีฆายุ ทองใหญ่. ประวัติศาสตร์สากล. พระนคร: โรงพิมพ์กรุงเทพบรรณาคาร, 2481.

วิลเลียม เอช. แมคนีลล์. ประวัติศาสตร์โลก. แปลโดย สุจิตรา วุฒิเสถียร และคนอื่นๆ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519.

วิศรุต พึ่งสุนทร. ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตกก่อนคริสต์ศตวรรษที่ยี่สิบ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2556.

สิริ เปรมจิตต์. ประวัติศาสตร์โลก แต่ยุคดึกดำบรรพ์ 2 พันล้านปีถึงปัจจุบัน. พระนคร: ส.ธรรมภักดี, 2499.

แมคนีล, เจ.อาร์. และ วิลเลียม แมคนีล. ประวัติศาสตร์มนุษย์ฉบับย่อ (The Human Web). แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์. กรุงเทพฯ: มติชน, 2552.

แสงโสม เกษมศรี. ประวัติศาสตร์สากลยุคปัจจุบัน (ค.ศ. 1453 - 1914). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2517.

Allardyce, Gilbert. “Toward World History: American Historians and the Coming of the World History Course.” Journal of World History. 1:1 (Spring 1990), 23 - 76.

Amsden, Alice Hoffenberg. The Rise of “the Rest”: Challenges to the West from Late-Industrializing Economies. New York, N.Y: Oxford University Press, 2001.

Barraclough, Geoffrey. Main Trends in History. New York: Holmes & Meier, 1979.

Bentley, Jerry H. “Cross-Cultural Interaction and Periodization in World History.” American Historical Review 101, no. 3 (1996), 749 - 770.

Bentley, Jerry H. Shapes of World History in 20th Century Scholarship. Washington, D.C.: American Historical Assn, 1995.

Bentley, Jerry H. “The Task of World History”. in The Oxford Handbook of World History. Edited by Jerry H. Bentley. Oxford: Oxford University Press, (2011), 1 - 16.

Bentley, Jerry H. “Why Study World History.” World History Connected 5, no. 1 (October 2007). http://worldhistoryconnected.press.illinois.edu/5.1/bentley.html.

Bentley, Jerry H., ed. The Oxford Handbook of World History. Oxford Handbooks in History. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Braudel, Fernand. A History of Civilizations. New York, N.Y: A. Lane, 1994. Christian, David, ed. The Cambridge World History. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. http://universitypublishingonline.org/ref/id/histories/CBO9781139194662.

Crosby, Alfred W. The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492. 4th ed. Contributions in American Studies, no. 2. Westport, Conn: Greenwood, 1977.

Crossley, Pamela Kyle. What Is Global History? Cambridge, UK ; Malden, MA: Polity, 2008.

Curtin, Philip D. Cross-Cultural Trade in World History. Studies in Comparative World History. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Diamond, Jared M. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. New York: W.W. Norton, 2005.

De Jong, Janny. “World history : a brief introduction,” 2011. http://www.rug.nl/research/portal/publications/world-history--a-brief-introduction(03f07613-16de-495d-a314-04f591a66eae)/export.html.

Geyer, Michael, and Charles Bright. “World History in a Global Age.” The American Historical Review 100, no. 4 (October 1, 1995), 1034 - 1060.

Harman, Chris. A People’s History of the World: From the Stone Age to the New Millennium. London ; New York: Verso, 2008.

Hunt, Lynn. “The Challenge of Globalization”. In Writing History in the Global Era. Edited by Lynn Hunt. New York: W. W. Norton & Company, (2015), 44 - 77.

Knudsen, Ann-Christina L., and Karen Gram-Skjoldager. “Historiography and Narration in Transnational History.” Journal of Global History 9, no. 01 (March 2014), 143 - 161.

Manning, Patrick. Migration in World History. 2nd ed. Themes in World History. London: Routledge, 2013.

_____. Navigating World History: Historians Create a Global Past. New York: Palgrave/Macmillan, 2003.

Mazlish, Bruce. “Comparing Global History to World History.” The Journal of Interdisciplinary History 28, no. 3 (January 1, 1998), 385 – 395.

_____. The New Global History. New York: Routledge, 2006.

McNeill, J. R., and William H. McNeill. The Human Web: A Bird’s Eye View of World History. W. W. Norton & Company, 2003.

McNeill, William H. “The Changing Shape of World History.” History and Theory 34, no. 2 (1995), 8 - 26.

McNeill, William H. Mythistory and Other Essays. Chicago: University of Chicago Press, 1986.

McNeill, William H. The Pursuit of Power: Technology, Armed Force, and Society since A.D. 1000. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

McNeill, William H. The Rise of the West ; a History of the Human Communtiy. Chicago: University of Chicago Press, 1963.

McNeill, William H. A World History. New York: Oxford University Press, 1967.

O’Brien, Patrick. “Historiographical Traditions and Modern Imperatives for the Restoration of Global history.” Journal of Global History 1, no. 1 (March 1, 2006), 3 - 39.

Olstein, Diego. Thinking History Globally. New York: Palgrave Macmillan, 2015.

“Oxford Centre for Global History.” Accessed May 4, 2014. http://global.history.ox.ac.uk/.

Pieterse, Jan Nederveen. Globalization and Culture: Global Mélange. Rowman & Littlefield Publishers, 2009

Sachsenmaier, Dominic. Global Perspectives on Global History: Theories and Approaches in a Connected World. Reissue edition. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2011.

Sachsenmaier, Dominic. “World History as Ecumenical History?” Journal of World History 18, no. 4 (December 2007), 465 - 489.

Salles, Jean-Francois. “Writing World History: Which World?” The Asian Review of World Histories 3, no. 1 (January 31, 2015), 11 - 35.

Saunier, Pierre-Yves. Transnational History. Theory and History. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.

Spengler, Oswald, and Charles Francis Atkinson. The Decline of the West ; Authorized Translation. New York: A.A. Knopf, 1926.

Stavrianos, Leften Stavros. A Global History: From Prehistory to the Present. 5th ed. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1991.

_____. A Global History; the Human Heritage. 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1983.

_____. The World since 1500; a Global History. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1966.

Stearns, Peter N. Consumerism in World History: The Global Transformation of Desire. Themes in World History. London: Routledge, 2001.

_____. “World History: Curriculum and Controversy.” World History Connected 3, no. 3 (July 2006). http://worldhistoryconnected.press.illinois.edu/3.3/stearns.html.

_____. World History: The Basics. T. London; New York: Routledge, 2011.

Steger, Manfred B. Globalization: A Very Short Introduction. Very Short Introductions 86. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Toynbee, Arnold. A Study of History. London: Oxford University Press, 1955.

Wallerstein, Immanuel. World-Systems Analysis; An Introduction. Durham and London: Duke University Press, 2004.

Wells, H. G., Raymond W. Postgate, and George P. Wells. The Outline of History; Being a Plain History of Life and Mankind. New rev. ed. Garden City, N.Y: Doubleday, 1971.

Wood, Alan Thomas. Asian Democracy in World History. Themes in World History. New York: Routledge, 2004.