ปฐมบทของตัวเลขฮินดูอารบิกในยุโรป

Main Article Content

ศุภวิทย์ ถาวรบุตร

บทคัดย่อ

ตัวเลขฮินดูอารบิกเป็นระบบสัญลักษณ์ที่สำคัญในอารยธรรมตะวันตกแต่ยุโรปหยิบยืมสิ่งนี้มาจากวัฒนธรรมอื่น ถึงกระนั้นรูปแบบของตัวเลขมิใช่สิ่งที่สร้างมาจนสำเร็จแล้วค่อยถ่ายทอดมาสู่ยุโรป แต่เกิดการส่งผ่านทางวัฒนธรรมภายใต้ช่วงเวลาอันยาวนานซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการเขียนตัวเลขและความเข้าใจที่ชาวยุโรปมีต่อต้นกำเนิดของตัวเลข ด้วยเหตุนี้ จึงต้องนำปัจจัยต่างๆ ในยุโรปมาพิจารณา อันได้แก่ การแผ่ขยายอำนาจของพวกมัวร์ในสเปน การฟื้นฟูศิลปวิทยาการสมัยคาโรลินเจียน ความเคลื่อนไหวด้านการแปล หนังสือคณิตศาสตร์ที่ ต้นฉบับมาจากภาษาอาหรับและต่อมาได้แปลและคัดลอกเป็นภาษาละติน รวมทั้งบทบาทของบุคคลทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตสัมพันธ์อยู่ กับบริบทเหล่านี้ การศึกษาสถานะของตัวเลขฮินดูอารบิกในเชิงประวัติศาสตร์จะแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างยุโรปและโลกอาหรับในสมัยกลาง

Article Details

บท
บทความประจำฉบับ

References

Allard, André. “The Influence of Arabic Mathematics in the Medieval West.” In Encyclopedia of the History of Arabic Science, edited by Roshdi Rashed, vol 2, 539-80. London: Routledge, 1996.

Boyer, Carl B. and Uta C. Merzbach. A History of Mathematics. 2nd ed. New York: Wiley, 1989.

Burton, David M. The History of Mathematics: An Introduction. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2007.

Contreni, John J. “The Carolingian Renaissance.” In Renaissances before the Renaissance : Cultural Revivals of Late Antiquity and the Middle Ages, edited by Warren T. Treadgold, 59-74. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1984.

Hannam, James. God’s Philosophers: How the Medieval World Laid the Foundations of Modern Science. London: Icon, 2009.

Lindberg, David C. The Beginnings of Western Science: The European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context, Prehistory to A.D. 1450. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2007.

Mazur, Joseph. Enlightening Symbols: A Short History of Mathematical Notation and Its Hidden Powers. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014.

Pickover, Clifford A. The Math Book. New York, NY: Sterling Pub., 2009.