วิจารณ์เจ้า: วาจากบฏกับพัฒนาการทางการเมือง กรณีอังกฤษยุคต้นสมัยใหม่

Main Article Content

วิศรุต พึ่งสุนทร

บทคัดย่อ

กฎหมายและระบบตุลาการเพื่อปราบปราม “วาจากบฏ” ต่อราชบัลลังก์ก่อรูปขึ้นในอังกฤษช่วงศตวรรษที่ 16 ถึง 18 โดยรับแรงส่งจากสภาวการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปศาสนา สงครามการเมืองอังกฤษและการปฏิวัติฝรั่งเศส ทัศนคติต่อการแสดงออกทางวาจาพาดพิงองค์พระมหากษัตริย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูงในช่วงเวลานี้ ปรากฏการณ์วิจารณ์องค์พระมหากษัตริย์ในยุคต้นสมัยใหม่เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ชี้วัดพัฒนาการทางการเมืองได้เป็นอย่างดี ประชาชนให้ความสนใจต่อเรื่องส่วนพระองค์ของอค์พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น แบบแผนทางด้านเนื้อหาของการแสดงออกในเชิงสบถ ก่นด่า และวิจารณ์สะท้อนสถานภาพของราชบัลลังก์และวัฒนธรรมการเมืองในขณะนั้น นอกจากนี้ สิ่งที่ส่งผลต่อทัศนะเรื่องอาชญากรรมทางวาจาและการดำเนินคดีความยังประกอบด้วยคำสอนคริสต์ศาสนา ค่านิยมทางการเมืองแบบใหม่ และพลวัตของวัฒนธรรมมุขปาฐะ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Barrell, John. “Imagining the King’s Death: The Arrest of Richard Brothers.” History Workshop, no. 37 (1994): 1-32.

Barrell, John. Imagining the King’s Death: Figurative Treason, Fantasies of Regicide 1793-1796. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Bellamy, John Gilbert. The Law of Treason in England in the Later Middle Ages. London: Cambridge University Press, 1970.

Cowan, Brian William. The Social Life of Coffee: The Emergence of the British Coffeehouse. New Haven: Yale University Press, 2005.

Cressy, David. Dangerous Talk: Scandalous, Seditious, and Treasonable Speech in Pre-Modern England. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Farge, Arlette. Subversive Words: Public Opinion in Eighteenth-Century France. Pennsylvania.: Pennsylvania State University Press, 1995.

Fox, Adam. “Rumour, News and Popular Political Opinion in Elizabethan and Early Stuart England.” The Historical Journal 40, no. 3 (1997): 597-620.

Graham, Lisa Jane. If the King Only Knew: Seditious Speech in the Reign of Louis Xv. Charlottesville: University Press of Virginia, 2000.

Howell, Thomas Bayly. A Complete Collection of State Trials and Proceedings for High Treason and Other Crimes and Misdemeanors from the Earliest Period to the Year 1783. Vol. 3. London: T.C. Hansard, 1816.

Israel, Jonathan I. Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Kantorowicz, Ernst Hartwig. The King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology. Princeton, N.J.,: Princeton University Press, 1957.

Kelly, G. A. “From Lèse-Majesté to Lèse-Nation: Treason in Eighteenth-Century France.” Journal of the History of Ideas 42, no. 2 (1981): 269-286.

Lodge, Eleanor Constance, and Gladys Amy Thornton. English Constitutional Documents 1307-1485. [S.l.]: C.U.P., 1935. O’Callaghan, Patrick. Refining Privacy in Tort Law. Heidelberg: Springer, 2012.

Pincus, Steve. “Coffee Politicians Does Create”: Coffeehouses and Restoration Political Culture.” The Journal of Modern History 67, no. 4 (1995): 807-834.

Rezneck, Samuel. “Constructive Treason by Words in the Fifteenth Century.” The American Historical Review 33, no. 3 (1928): 544-552.

Shagan, Ethan H. “Rumours and Popular Politics in the Reign of Henry Viii.” In The Politics of the Excluded, C.1500-1850, edited by Tim Harris, ix, 295. Basingstoke England: Palgrave, 2001.

Shuger, Debora K. Censorship and Cultural Sensibility: The Regulation of Language in Tudor-Stuart England. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006.

The Statutes of the Realm. London: G. Eyre and A. Strahan, printers to the King, 1810-28.

Thornley, Isobel D. “Treason by Words in the Fifteenth Century.” The English Historical Review 32, no. 128 (1917): 556-561.