Writing Rights into Thailand’s History with Photography

Main Article Content

Karin Zackari

บทคัดย่อ

ภาพถ่ายเป็นสื่อกลางที่ได้รับการยอมรับในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความโหดร้ายและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ตัวแสดงทางการเมืองและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมยังใช้ภาพถ่ายในการสร้างภาพลักษณ์และจุดมุ่งหมายของตนอย่างแพร่หลายอีกด้วย ศักยภาพทางการเมืองของภาพถ่ายเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับบทบาทของการมองเห๋นในที่สาธารณะ ภาษาของภาพถ่ายเป็นภาษาเชิงสัญลักษณ์และภาษาเชิงข้อเท็จจรืงในเวลาเดียวกัน ทำให้ภาพถ่ายกลายเป็นวัตถุพยานที่สร้างปัญหาสำหรับการศึกษาประวัตศาสตร์  นอกจากนี้ภาพถ่ายยยัง เป็นได้ทั้งพื้นที่ของความทรงจำส่วนตัวและความทรงจำสาธารณะ เนื่องจากความหมายของภาพถ่ายขึ้นอยู่กับการตีความของผู้ชม หาได้ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ถ่าย สิ่งที่ถูกถ่าย หรือผู้เผยแพร่ภาพถ่ายเหล่านั้นไม่ สื่อทัศน์ทำให้ผู้ชม
สามารถเข้าถึงเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสร้างความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจขาดหายไปในบันทึกประวัติศาสตร์ โวหารทางสายตา อาทิ บทบาททางเพศสภาพ คู่ตรงข้ามระหว่างตัวเอกกับผู้ร้าย และสำนึกที่ผู้คนมีร่วมกัน ทำให้ภาพถ่ายกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์ที่ครอบคลุม บทความชิ้นนี้ศึกษาการใช้ภาพถ่ายจากเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ ในประวัติศาสตร์ไทยในการเขียนประวัติศาสตร์ภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชน บทความเริ่มต้นจากช่วงกลางทศวรรษ 2510 เมื่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองระดับกว้างในประเทศไทยหันมาใช้ภาษาด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงเริ่มใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายในการเขียนประวัติศาสตร์ของตนเองในขอบเขตที่กว้างขวางกว่าแต่ก่อน

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Thammasat University Archive 14 October Foundation Thai Labour Museum

“Calm, Cool and Hopeful.” Bangkok Post, Sunday 10 October 1976.

Fa Diaw Kan, October-December, 2004 (2547).

Matichon Raiwan, 6 October 1996 (2539).

Sarakadee, October, 1996 (2539).

Suntiparp, special issue: Suntiparp Press, n. d.

Thai Rat, 20 October 1973.

Samut Phap Haeng Khwamsongcham Charuek Prawatsat 14 Tula Naiwara Khroprop 36 Pi 14 Tula [Album of Historical Recollections of 14 October at the 36 Anniversary of 14 October]: Munnithi 14 Tula.

The Memory of the Bloody Democracy (Chomna Prawatsat Chut Prachathippatai Lueat). Bangkok: Siam Publishing Ltd., 1975.

“Tamha Yatimit” [Searching for Relatives], TUA 2.4-1, 1996, Thammasat University Archives.

“Brasil Nunca Maís Digital”, Public Archive of the State of São Paulo, Brazil’s Federal Public Ministry, Armazem Memoria http://bnmdigital.mpf.mp.br/ - !/ (accessed June 15, 2015).

anon. Bueang Lang 6 Tula [Background to 6 October]: Naeoruam totan phadetkan haeng chat saharat amerika, 1978.

Azoulay, Ariella. The Civil Contract of Photography. New York: Zone Books, 2008.

Azoulay, Ariella. Civil Imagination: A Political Ontology of Photography. Translated by Louise Bethlehem. Brooklyn, N.Y.: Verso, 2012.

Butler, Judith. Precarious Life the Power of Mourning and Violence. London: Verso Books, 2004.

Chueathai, Somyot. Khadi Prawatsat 6 Tulakhom 2519 Khrai Khue Khatkon [Historic Case of 6 October, Who was the Assassin?]. 2 ed. Bangkok: 1988.

Eckel, Jan and Samuel Moyn. The Breakthrough: Human Rights in the 1970s. Pennsylvania Studies in Human Rights: Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2014.

Evans, Grant. “Immobile Memories: Statues in Thailand and Laos.” In Cultural Crisis and Social Memory: Modernity and Identity in Thailand and Laos, edited by Charles Keyes and Shigeharu Tanabe, 154-182, London: RoutledgeCurzon, 2002.

Gregory, Paul and Mark Harrison. “Allocation under Dictatorship: Research in Stalin’s Archives.” Journal of Economic Literature 43, no. 3 (2005): 721-761.

Haberkorn, Tyrell. “Tracing an Uneven History: Notes on Sources and Trajectories of Thai State Violence.” Asian Journal of Peacebuilding 1, no. 1 (2013): 109-116.

Haberkorn, Tyrell. “The Hidden Transcript of Amnesty: The 6 October 1976 Massacre and Coup in Thailand.” Critical Asian Studies, (2015): 1-25.

Isager, Lotte and Søren Ivarsson eds. Saying the Unsayable: Monarchy and Democracy in Thailand. Copenhagen: NIAS, 2010.

Kasetsiri, Charnvit and Petchlertanan, Thamrongsak, eds. Jak 14 Thung 6 Thula [from 14 to 6 October], 1998/2541.

Klima, Alan. The Funeral Casino : Meditation, Massacre, and Exchange with the Dead in Thailand. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2002.

Krittikarn, Sarun. “Entertainment Nationalism.” In Saying the Unsayable: Monarchy and Democracy in Thailand, edited by Lotte Isager and Søren Ivarsson, 61-87. Copenhagen: NIAS, 2010.

Lefort, Claude. “Politics and Human Rights.” In The Political Forms of Modern Society : Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism, edited by John B. Thompson, 239-272. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986.

Mitchell, Don. “The Liberalization of Free Speech: Or, How Protest in Public Space is Silenced.” In Spaces of Contention: Spatialities and Social Movements, edited by Walter Nicholls, Justin Beaumont and Byron Miller, 47-67, Farnham: Ashgate, 2013.

Morris, Rosalind C. “Photography and the Power of Images in the History of Power.” In Photographies East: The Camera and its Histories in East and Southeast Asia, edited by Rosalind C. Morris, 121-160. Durham: Duke University Press, 2009.

Musikawong, Sudarat. “Mediating Memories of the 1970s in Thai Cultural Production.” Unpublished Doctoral Thesis (University of California, 2006).

Musikawong, Sudarat. “Art for October: Thai Cold War State Violence in Trauma Art.” Positions-East Asia Cultures Critique, 18/1 (2010): 19-50.

Musikawong, Sudarat. “Gendered Casualties: Memoirs in Activism and the Problem of epresenting Violence.” Meridians: Feminism, Race, Transnationalism 11, no. 2 (2013): 174-204.

Nora, Pierre. “Between Memory and History: Les Lieux De Mémoire.” Representations 26, no. 26 (1989): 7-24.

Reynolds, Craig J. Thai Radical Discourse: The Real Face of Thai Feudalism Today. Ithaca, N.Y.: Southeast Asia Program, Cornell University, 1987.

Sitthiket, Vasan. Tula Lai 1-31 Tulakom 2539 [Blue October 1-31]. Pathumthani University: Sunday Gallery, 1996.

Sontag, Susan. Regarding the Pain of Others . New York: Farrar, Straus and Giroux, 2003.

Tejapira, Kasian. “Signification of Democracy.” Thammasat Review 1, no. 1 (1996): 5-13.

The Ministry of Education, Thailand. “The Basic Education Core Curriculum.” Thailand, B.E. 2551 (A.D. 2008).

Tulathon, Chaitawat. Yam Yuk Ruk Samai: Chaloem Chalong 40 Pi 14 Tula [Reiterate the Past, Push Forward: Celebrating 40 Years 14 October]. Bangkok: Fong Tong Enterprise, 2013.

Weld, Kirsten. Paper Cadavers: The Archives of Dictatorship in Guatemala. Durham: Duke University Press, 2014.

Wetsuwan, Arun. Banthuek Phap Lae Hetkan Prawatsat 14 Tulakhom 2516 Lae 6 Tulakhom 2519 [Image Record and Historical Account of 14 October 1973 and 6 October 1976]. Bangkok: Arun Vithaya, 1998.

Winichakul, Thongchai. “”We do not Forget 6 October” – the 1996 Commemoration of the October 1976 Massacre in Bangkok.” In Workshop: “Imagining the Past, Remembering the Future”. Cebu, the Phillipines, 2001.

Winter, Jay. Remembering War : The Great War between Memory and History in the Twentieth Century. New Haven, CT, USA: Yale University Press, 2006.

Winter, Jay. Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Yuval-Davis, Nira. “Gender and Nation.” Ethnic and Racial Studies 16, no. 4 (1993): 621-632.

Zarzycka, Marta. “The World Press Photo Contest and Visual Tropes.” Photographies 6, no. 1 (2013): 177-184.