บทปริทัศน์หนังสือ “การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์”

Main Article Content

กำพล จำปาพันธ์

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ

References

เดส์ฟาจ, นายพล. ชิงบัลลังก์พระนารายณ์ แปลโดย ปรีดี พิศภูมิวิถี. กรุงเทพฯ: มติชน, 2552.

ธีรวัต ณ ป้อมเพชร. “กรณีฮอลันดาปิดอ่าวไทย ค.ศ. 1663-1664 (พ.ศ. 2206-2207).” ใน ปัญหาในประวัติศาสตร์ไทย 2, 1 (ธันวาคม 2529-สิงหาคม 2530).

นิธิ เอียวศรีวงศ์. การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ:มติชน, 2549.

นิธิ เอียวศรีวงศ์. “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของไทย.” ใน ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์: ว่าด้วยรัฐและรูปการจิตสำนึก. กรุงเทพฯ: มติชน, 2538.

แบส, โคลด เดอะ. บันทึกความทรงจำของบาทหลวงเดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของก็องสตังซ์ ฟอลคอน. แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2550.

มานพ ถาวรวัฒน์สกุล. ขุนนางอยุธยา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.

ศิลปากร, กรม. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 36 เรื่องจดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นแผ่นดินพระเพทราชา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กระทรวงมหาดไทย, 2510.

ศิลปากร, กรม. ประชุมพงศาวดารภาคที่ 76 เรื่องจดหมายเหตุของโยส เซาเต็น พ่อค้าชาวฮอลันดาผู้เข้ามากรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมและพระเจ้าปราสาททอง. กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2513.

ศิลปากร, กรม. รวมบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาของฟาน ฟลีต (วัน วลิต). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์,2546.

Hutchinson, E. W. 1688 Revolution in Siam. Hong Kong: Hong Kong University Press, 1968.

Turpin, F. H. History of the Kingdom of Siam and of the revolutions that have caused the overthrow of the empire, up to A.D. 1770. Translated from the original French by B. O. Cartwright, Bangkok: Printed at the American Presbyterian Mission Press, 1908.