ประวัติของเส้นโค้งปรกติ

Main Article Content

ศุภวิทย์ ถาวรบุตร

บทคัดย่อ

เส้นโค้งปรกติเป็นเครื่องมือทางสถิติที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด บทความนี้ต้องการเสนอว่าพัฒนาการของเส้นโค้งปรกติบรรลุผลสำเร็จได้เพราะอาศัยแรงผลักดันทางคณิตศาสตร์ร่วมกับแรงผลักดันทางปฏิบัติ ในระยะต้น การศึกษาเหตุการณ์ภายใต้ความไม่แน่นอน อาทิเช่น เกมการพนันและการวัดค่าความคลาดเคลื่อน มีเป้าหมายเพื่อให้ได้คำตอบเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งนำไปสู่นวัตกรรมทางความคิดที่ใชก้ ารแจกแจงปรกติมาประมาณคา่ ของลักษณะส่มุ และความคลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม ความรุดหน้าในการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง ‘ความปรกติ’ เข้ากับข้อมูลทางดาราศาสตร์และปรากฏการณ์ทางสังคม ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เส้นโค้งปรกติเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นบทความแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยว่า เส้นโค้งปรกติพัฒนาขึ้นภายใต้อิทธิพลของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการเติบโตของรัฐสมัยใหม่และสังคมอุตสาหกรรมในยุโรประหว่างศตวรรษที่ 18 -19

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2553.

ศุภวิทย์ ถาวรบุตร. นิวตันและไลบ์นิทซ์: ความเหมือนที่แตกต่าง. วารสารศิลปศาสตร์ 11, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554): 102-117.

แฮนด์, เดวิด เจ. สถิติ: ความรู้ฉบับพกพา. แปลจาก Statistics: A Very Short Introduction, แปลโดย วิโรจน์ รุจิจนากุล. กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส, 2555.

Boyer, C. B. and Merzbach, U. C. A history of mathematics. 2nd Edition. New York: Wiley, 1989.

Fendler, L. and Muzaffar, I. The history of the bell curve: Sorting and the idea of normal Educational Theory 58, 1 (2008): 63-82.

Gorroochurn, P. Classic problems of probability. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2012.

Klein, J. L. Statistical visions in time: A history of the time series analysis, 1662 - 1938. New York, NY: Cambridge University Press, 1997.

Stigler, S. M. The history of statistics: The measurement of uncertainty before 1900. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1986.

Tarnas, R. The passion of the western mind: Understanding the ideas that have shaped our world view. London: Pimlico, 1996.

Watson, P. Ideas: A history of thought and invention, from fire to Freud. New York: Harper Collins, 2005.