เล่ห์ กล มนต์ คาถา: ไสยศาสตร์ประยุกต์กับการทำงานของตำรวจ

Main Article Content

Craig J. Reynolds

บทคัดย่อ

การศึกษาประวัติศาสตร์โดยสังเขปเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด (mentalitéés) และสังคมของไทยชิ้นนี้ วิเคราะห์จากมุมมองทั้งด้านมานุษยวิทยาและศาสนาศึกษา ทั้งนี้ โหราศาสตร์ โหราเลขศาสตร์ (numerology) และศาสตร์ประยุกต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์และการป้องกันเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของเหล่าทหาร ตำวจ อาชญากร นักธุรกิจและนักการเมืองในประเทศไทย ศาสตร์ประยุกต์เหล่านี้ช่วยแนะแนวทางเรื่องขอฤกษ์ยามและขั้นตอนการดำเนินการ โดยรายละเอียดจากการศึกษาชีวิตของ พลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช (พ.ศ. 2441-2549) จะแสดงให้เห็นถึงประเด็นหลักเหล่านี้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Baker, Chris and Pasuk Phongpaichit. “Protection and Power in Siam: From Khun Chang Khun Phaen to the Buddha Amulet.” Southeast Asian Studies 2, no.2 (Aug. 2013), 215-242.

Candiere, Aurore. “Conjuncture and Reform in the Late Konbaung Period: How Prophecies, Omens and Rumors Motivated Political Action from 1866 to 1869.” Journal of Burma Studies 15, no.2 (Dec. 2011), 231-262.

Chali Sinlaparatsami. “Ruang khao or: mahawitthayalai phram haeng suwannaphum [On Khao Or: The Golden Peninsula’s Brahmanic University].” Academic Paper, number 446, 2007. Privately published.

Chalong Soontravanich. “The Regionalization of Local Buddhist Saints: Amulets, Crime and Violence in Post-World War II Thai Society.” Sojourn 28, no.2 (July 2013), 179-215.

Clark, Colin W. “Uncertainty in Economics.” in Elizabeth Cashdan (ed.), Risk and Uncertainty in Tribal and Peasant Economies, 47-63. Boulder: Westview Press, 1990.

Cohen, Erik. “Contesting Discourses of Blood in the ‘Red Shirt’ Protests in Bangkok.” Journal of Southeast Asian Studies 43. no.2 (June 2012), 216-233.

Crosby, Kate. “Tantric Theravada: A Bibliographic Essay on the Writings of Francois Bizot and Others on the Yogavacara Tradition.” Contemporary Buddhism 1, no.2 (2000), 141-198.

Davidson, Ronald M. Indian Esoteric Buddhism: A Social History of the Tantric Movement. New York: Columbia University Press, 2002.

Farrelly, Nicholas, Andrew Walker, Craig J. Reynolds. “Practical and Auspicious: Thai Handbook Knowledge for Agriculture and the Environment.” Asian Studies Review 35, no.2 (June 2011): 235-251.

Hallisey, Charles. Charles Hallisey, “Auspicious Things.” in Donald S. Lopez (ed.), Buddhism in Practice, 412-426. Princeton: Princeton University Press, 1995. Princeton Readings in Religions.

Hayashi Yukio. Practical Buddhism among the Thai-Lao: Religion in the Making of a Region. Kyoto: Kyoto University Press, 2003. Chapter 5, “The Buddhism of Power and Mo Tham in Northeast Thailand.”

Hayashi Yukio, “Spells and Boundaries in Regional Context: Wisa and Thamma among the Thai-Lao in Northeast Thailand.” in Hayashi Yukio and Yang Guangyuan (eds.), Dynamics of Ethnic Cultures across National Boundaries in Southwestern China and Mainland Southeast Asia: Relations, Societies and Languages, 169-188. Chiang Mai: Lanna Cultural Center, Rajabhat Institute, 2000.

Ileto, Reynaldo C. “Religion and Anticolonial Movements.” in Nicholas Tarling (ed.), The Cambridge History of Southeast Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Volume 2, part 1, 193-244.

Luhmann. Risk: A Sociological Theory. New York: Aldine de Gruyter, 1993.

Malaby, Thomas M. “Fateful Misconceptions: Rethinking Paradigms of Chance among Gamblers in Crete.” Social Analysis 43, no.1 (Mar. 1999), 141-65.

Malinowski, Bronislaw. Magic, Science and Religion and Other Essays. Boston: Beacon Press; Glencoe, Illinois, The Free Press, 1948. Selected, and with an introduction by Robert Redfield.

McDaniel, Justin. The Lovelorn Ghost and the Magic Monk: Practicing Buddhism in Modern Thailand. New York: Columbia University Press, 2011.

McDaniel, Justin. “This Hindu Holy Man is a Thai Buddhist.” South East Asia Research 21, no.2 (June 2013), 191-209.

Okha Buri. Thot rahatlap khun phantharakratchadet mueprap khamangwet [Decoding Secrets of Khun Phantharakratchadet, the Lawman with the Vedic Powers]. Nonburi: Uthayan Khwamru, 2007.

Ortiz, Sutti. “Forecasts, Decisions, and the Farmer’s Response to Uncertain Environments.” in Peggy F. Barlett (ed.), Agricultural Decision Making: Anthropological Contributions to Rural Development. London: Academic Press, 1980. 177-202.

Pattamakorn Bunlasathaphon. “Khwam ru nai tamra phrommachat.” [Knowledge in Brahmanical Manuals]. Chiang Mai, MA thesis, Department of History, Chiang Mai University, 1996.

Peerasak Chaidaisuk, Chat sua wai lai [Once a Tiger, Always a Tiger]. Bangkok: Matichon, 2008.

Phantharakratchadet, Khun. “Khwamchua thang saiyasat khong chao paktai [Saiyasat Beliefs of the Southern Thai People,” Suwitcha(10 Sept. 1976), reprinted in Samphan Kongsamut, Pho lo to to khun phantharakratchadet: sing moe prap sip thit [Pol. Maj. Gen. Khun Phantarakratchadet:The Lion-Lawman of the Ten Directions]. Bangkok: Wasi Khri-echan, 2007, Appendix 4, 470-492.

Phirayu Diprasoet, comp., Khwamjing lae khwamlap thi maikhoe mi khrai ru jatukhamramthep [Previously Unknown Turths and Secrets of Jatukhamramthep]. Bangkok: Ban Phra Athit, 2007.

Quinn, George. “The Javanese Science of Burglary.” Review of Indonesian and Malayan Affairs 9, 1 (1975), 33-54.

Ran Niranam. Jom witthaya yut phutthakkhom khao or saolin haeng muang Phatthalung [The Khao Or Masters of the Science of Struggle and Buddhist Incantations: The Shaolin of Phatthalung]. Bangkok: Wasi Khri-echan, 2007.

Reynolds, Craig J. “Rural Male Leadership, Religion and the Environment in Thailand’s Mid-South, 1920s-1960s,” Journal of Southeast Asian Studies 42, no.1 (Feb. 2011), 39-57.

Reynolds, Craig J. “Thai Manual Knowledge: Theory and Practice.” in Seditious Histories: Contesting Thai and Southeast Asian Pasts. Seattle: University of Washington Press, 2006.

Saksit Sitthinan. Tamra phrommachat chabap phrommalikhit chiwitkhun [The Phrommachat Manual: Brahmanical Instructions for the Good Life]. Bangkok: Liang Siang Press, n. d..

Skilling, Peter, et al. (eds.). How Theravada is Theravada? Exploring Buddhist Identities. Chiang Mai: Silkworm Books, 2012.

Soraj Honladarom. Witthayasat nai sangkhom lae watthanatham thai [Science in Thai Society and Culture]. Bangkok: Institute of Academic Development, 2002.

Stengs, Irene. “Collectible Amulets: The Triple Fetishes of Modern Thai Men.” Etnofoor, 12, no.1 (1998): 55-76.

Svendsen, Lars. A Philosophy of Fear. London: Reaktion Books, 2008.

Terzani, Tiziano. A Fortune-teller Told Me: Earthbound Travels in the Far East. London: Flamingo, 1998.

Thep Sarikabut, et al. 1978. Tamra phrommachat chabap rat prajamban du duai ton eng [The Phrommachat Manual, The People’s Edition for Household Use and Self-instruction]. Bangkok:Thammaphakdi Press, 1978.

Turton, Andrew. “Invulnerability and Local Knowledge.” in Manas Chitakasem and Andrew Turton (eds.), Thai Constructions of Knowledge, 155-182. London: School of Oriental and African Studies, University of London, 1991.

Vajirajanavarorasa, Prince-Patriarch. The Entrance to the Vinaya. Bangkok: Mahamakut Rajavidhyalaya Press, 1973. Volume 2.

Vanchai Ariyabuddhiphongs and Nathanat Chanchalermporn. “A Test of Social Cognitive Reciprocal and Sequential Effects: Hope, Superstitious Belief and Environmental Facts among Lottery Gamblers in Thailand.” Journal of Gambling Studies 23 (2007), 201-214.

Wannasarn Noonsuk. “Kingdom on the Beach Ridges: A Landscape Archaeology of Tambralinga in Peninsular Siam.” Asian Perspectives, 52, no.2 (2014), 268-299.

Wassana Nanuam. Lap luang phrang phak phitsadan [Secrets, Trickery, and Camouflage: Improbable Phenomena. Bangkok: Post Books, 2009.

Wira Saengphet, Phumpanya kanprappram khong phon tor tor khun phantharakratchadet [The Local Wisdom of Khun Phanthara kratchadet for Maintaining Law and Order]. Bangkok: Thailand Research Fund, 2001.

Wales, H. G. Quaritch. Divination in Thailand: The Hopes and Fears of a Southeast Asian People. London: Curzon, 1983.

W. Jinpradit. Jutmungmai kong chaichatri [How to Be a Chai Chatri] Bangkok: Hosamutklang 09, 1996.

Wood, Michael. The Road to Delphi: the Life and Afterlife of Oracles. New York: Picador, 2004.