เชือดไก่ให้ลิงดู: รัฐไทยกับการทำลายศัตรูด้วยนาฏกรรม

Main Article Content

ปรีดี หงษ์สต้น

บทคัดย่อ

A violent incident that occurred in the middle of Bangkok in late 2013 resulted in a near-death injury of a taxi driver. This article takes this incident as a departure point to the broader analysis of structural violence in the Thai society. “Killing a Chicken to Scare the Monkeys” is a Thai proverb meaning to prosecute a person to set an example so that others will fear and not dare to follow. This article will rework the concept of the Theatre State and, with the support from findings in neuroscience, will argue that the Thai state internalizes the culture of “Killing a Chicken to Scare the Monkeys” to maintain order according to the Thai Theravada Buddhist cosmology. Essentially, this process has the technology enacting the central role and without which, metaphorically speaking, the killing of chicken would not have been completed. This article will illustrate the structural violence in the Thai society through the use of the draconian Article 17 that played out by the technology of newspapers during the 1970s.

เหตุการณ์ความรุนแรงคนขับแท็กซี่ถูกทำร้ายปางตายในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 สะท้อนถึง “วัฒนธรรมเชือดไก่ให้ลิงดู” ในสังคมไทย บทความนี้พยายามอธิบายการทำงานของวัฒนธรรมดังกล่าวโดยนำกรอบความคิดเรื่องรัฐนาฏกรรม (theatre state) มาใช้ เพื่อชี้ให้เห็นถึงพระเดชและพระคุณในการปกครองรักษาระเบียบสังคมให้สงบสุขตามหลักจักรวาลทัศน์ของพุทธศาสนาเถรวาทไทย กระบวนการดังกล่าวนี้มีเทคโนโลยีทำหน้าที่อยู่ตรงใจกลาง และเทคโนโลยีนั้นทำงานเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองในทางประสาทวิทยาศาสตร์ บทความนี้จะยกตัวอย่างกรณีการใช้กฎหมายมาตรา 17 ที่ให้อำ นาจนายกรัฐมนตรีเด็ดขาดในการตัดสินประหารชีวิตนักโทษที่เห็นว่าเป็น “มาร” ในสังคมไทยช่วงทศวรรษที่ 2510 ในฐานะวัฒนธรรมเชือดไก่ให้ลิงดูที่ปรากฏออกมาออกมาด้วยเทคโนโลยีของหนังสือพิมพ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย