รายชื่อกองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ  Editor  

     
   ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
กองบรรณาธิการ  Editorial Board   
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ สินธุประมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     
  อ.ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ใจจริง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธ์ุ มหาวิทยาศิลปากร
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
  นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ เลขานุการกองบรรณาธิการ
     
  นายปฏิพัทธ์ สถาพร เลขานุการกองบรรณาธิการ