การศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 A Comparative Study of Servant Leadership of School Administrators under the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office2

Main Article Content

พรรณทิพภา จำเนียรพรม Phanthippha Chamneanprom
ณิรดา เวชญาลักษณ์ Nirada Wechayaluck

Abstract

The objectives of the research were to study servant leadership of school administrators under the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office2 and to compare the differences of the age, work experience and school size which difference of school administrators and teachers in schools under the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office2 towards servant leadership of school administrators under the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office2. The populations was 1,269 educational personnel. The sample for this research in 97 administrators and 291 teachers, so the total was 388. The research instrument of the study was the questionnaire to study and compare the servant leadership of school administrators. The statistics used for data analysis were percentage, stand deviation, f-test, one-way –ANOVA and Scheffe’Method.


The results of the study revealed that:


  1. The results of study servant leadership of school administrators under the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office2 were 6 factors in overall was a high level mean 4.47). Considering in each aspect found that the highest mean factor was the moral expression, the next was appreciating others, commitment in developing personnel, using collective leadership, personnel retention and the last was creating community.

  2. Comparing the differences of the age, work experience and school size which difference of school administrators and teachers in schools under the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office2 towards servant leadership of school administrators under the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office2 as classified by the age, work experience and school size in overall was not significantly different at .05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations

References

ขวัญใจ ป้อมพระเดช และพิชัย สราญรมย์. (2555). การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. (2562). ข้อมูลบริหารงานบุุคคล. สืบค้นเมื่อ 22 มีนาคม 2563 จาก: http://www.phitsanulok2.go.th/phitsanulok2/?name=page&file= page&op=personal
เจียระนัย ไชยนา. (2553). ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญษครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
นันธวัฒน์ ทับเงิน, ธีระดา ภิญโญ และอาจารี คูวัธนไพศาล. (2562, พฤษภาคม – สิงหาคม) การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. 18(2), 58-66
นิศานาถ นนท์จุมจัง. (2552). การศึกษาภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาสระแก้ว. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
พิสุทธิ์ เฮมสกุล. (2560). ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ลิขิต ธีรเวคิน. (2546). วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2542). คำชี้แจงประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา.
สัมมา รธนิธย์. (2553). ภาวะผู้นำของผู้บริหาร. กรุงเทพฯ: แอล.ที.เพรส.
อภิชาติ อนันตภักดิ์. (2558). ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
อมรรัตน์ ศรีทอง. (2558). ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร
มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.
Daft, R. L. (2002). The leadership experience. (2nd ed). Florida : Harcourt.