การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแบบเน้นภาระงาน บูรณาการกับกลวิธีการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและกลวิธีการตั้งคำถามผู้เขียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี The Development of an English Reading for Academic Purposes Instructional Model Integrating a Task-Based Approach with Critical Reading Strategies and Questioning the Author Strategies to Enhance the Critical Reading Abilities of Undergraduate Students

Main Article Content

เพียงจันทร์ โมฟเฟ็ทท์ Piangchan Moffatt
วิสาข์ จัติวัตร์ Wisa Chattiwat
มาเรียม นิลพันธุ์ Maream Nillapun
วิไลรัตน์ คีรินทร์ Wilairat Kirin

Abstract

The objectives of this research were to; 1) develop and determine the efficiency of an Instructional Model (PARE Model) 2) compare students’ critical reading ability between before and after applying the model 3) compare students’ critical reading strategies and Questioning the Author Strategies use between pre-test and post-test after applying the model 4) study the students ‘opinions toward the model and 5) verify the model. The samples of this research were 44 students of second-year students who are studying in English major, Faculty of Education, Kanchanaburi Rajabhat University selected by Random Sampling technique. The research results were as follows: 1) an Instructional Model (PARE Model) consists of 4 components; principles and objectives, learning factors, teaching and learning procedures, and evaluation was named from the 4 steps are Preparation Task (P) 2) Accuracy Task (A) 3) Real World Task (R) 4) Evaluation (E) was verified by five experts were at a very good level and the efficiency of the model is 80.26/80.29, 2) The students’ critical reading ability scores obtained in post-test after applying PARE Model were significantly higher than pre-test at .05 level of statistic significance and gradually increased, 3) The students’ critical reading strategies and Questioning the Author Strategies use after applying PARE Model  were significantly higher than before applying PARE Model at .05 level of statistic significance, 4) The students had opinion toward PARE Model at a very good level, 5) The PARE Model was verified by five experts at the high level which is congruent to the theories’ rationality and probability.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2557). แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักส์.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน Developmental Testing of
Media and Instructional Package. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 5, 1 (มกราคม-มิถุนายน):
7-20.
นิธิมา สุธะพินธ์. (2561). การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมีวิจารณญาณแบบ
เน้นภาระงานร่วมกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใช้กลวิธีการอ่านสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
มาเรียม นิลพันธุ์ . (2558). วิจัยทางการศึกษา. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท์ (2555) การพัฒนาโมดูลการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจที่เน้นจริยธรรมธุรกิจเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความตระหนักด้านจริยธรรมธุรกิจ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล (2557) “การพัฒนารูปแบบการการสอนภาษาอังกฤษเทคนิคโดยวิธีการการ
สอนที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ์ (2560). การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านแบบเน้นภาระงานบูรณาการการสอนอ่าน
เชิงกลยุทธ์แบบร่วมมือและเทคนิคสแคมเปอร์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร. (2555). การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา
สำหรับผู้ใหญ่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วิสาข์ จัติวัตร์. (2543). การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร.นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อุษา มะหะหมัด. (2557). การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Azizeh Chalak. (2015) The effect of task-based instruction on reading comprehension of Iranian EFL
learners. Applied Research on English Language University of Isfahan. 4(1), 19-30
Beck, Isabel L.; & McKeown, Margaret G.. (2006). Improving Comprehension with Questioning the
Author: A Fresh and Expanded View of a Power Approach. New York: Scholastic.
Bachman, L.F. and Palmer, A.S. (1996) Language Testing in Practice: Designing and Developing
Useful Language Tests. Oxford University Press, Oxford.
Cooper, David J. and Others. (1988). The What and How of Reading Instruction. 2d ed.Columbus :
Merrill Publishing Company.
Duncan, J. (2014). Reading critically. The Writing Centre, University of Toronto at Scarborough.
Retrieved from http://www.utsc.utoronto.ca/~tlsweb/TWC/webresources/terms.htm
Ellis, Rod. (2004). Task-based language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Education First (EF). (2020). EF English Proficiency Index., Retrieved from https://www.ef.com/
wwen/epi/,
Grabe, William (1991, Autumn). Current Developments in Second Language Reading Research TESOL
Quarterly, 25(3), 375-406
Gunning, Thomas G. (1992). Creating Reading Instruction for All Children. Massachusetts: Allyn and
Bacon.
Harmer, (1992). The practice of English language teaching. New edition. NewYork: Longman.
Kamsiah Abdullah. (1998). Critical reading skills: Some notes for teachers. REACT National Institute
of Education (Singapore), 1998(1), 32-36
Nicolas Jean Marc Pietri. (2015). The Effects of Task-Based Learning on Thai Students’ Skills and
Motivation. Asean Journal of Management & Innovation January-June, 72-80
Nunan, D. (2004). Task-based language teaching. Cambridge: CUP.
OECD, PISA (2018). What Students Know and Can Do, PISA, OECD Publishing, Paris, (1) Retrieved
from https://doi.org/10.1787/5f07c754-en
Robinson, P. ESP Today: A Practitioner’s Guide. London: Prentice Hall International, 1991.
Rubin, D. (1990). Teaching elementary language arts. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Salisbury University. (2015 ). 7 Critical Reading Strategies. Retrieved from http://www.salisbury.edu
/counseling/new/7_critical_reading_strategies.html
Sanmartí, Neus (2011) The Use of Newspaper Articles as a Tool to Develop Critical Thinking in
Science Classes International Journal of Science Education, 35(6) Retrieved from https://www.tandfonline.com/toc/tsed20/current
Wallace, C. (1992). Reading. Oxford: Oxford University Press.
Willis, Jane. (2000). A Framework for Task-Based Learning. Longman Handbook: Oxford.
Willis, D., & Willis, J. (2007). Doing Task-Based Teaching. Oxford: Oxford University Press.