การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์; The Development of Local Curriculums which Employ a Participatory Learning Approach with the Students from the Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajab

Main Article Content

เยาวเรศ ภักดีจิตร Yaowares Pakdeejit

Abstract

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2) ประเมินคุณภาพหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บุคคลในชุมชน  องค์กรชุมชน  เครือข่ายชุมชนและกลุ่มที่ 2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสำรวจบันทึกข้อมูลสารสนเทศบริบทในท้องถิ่น 2) แบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักสูตรท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูล ใช้แจกแจงความถี่หาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


                ผลการวิจัย พบว่า


                1.  ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ได้จำนวน 21 เรื่อง


                2.  หลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก


Abstract


                This research aimed: 1) to develop local curriculums which employ a participatory learning approach with the students from the Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University, and    2) to evaluate these curriculums. The population in which the research has studied on consists of 2 groups of stakeholders. The first group includes local people, civil society organizations and civil society networks, and the second group includes students from the Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University, who are in the major of Social Studies, and in the diploma program. The tools which are used in this research include 1) the survey form on local context information record, and 2) the evaluation form on local curriculum materials. Analyzing data was done by using frequency distribution to find the mean and standard deviation.


                The finding results show that:


                1.  For the development of local curriculums which employ a participatory learning approach with the students from the Faculty of Education of  Nakhon Sawan Rajabhat University, the students helped to develop 21 local curriculums.


                2.  For the evaluation of local curriculums which employ a participatory learning approach with the students from the Faculty of Education of Nakhon Sawan Rajabhat University, the overall evaluation result is high.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles
Author Biography

เยาวเรศ ภักดีจิตร Yaowares Pakdeejit, Nakhon Sawan Rajabhat University

thai journal citation index center